Právní doložka

Obsah webových stránek www.mandarinoriental.com je navržen a/nebo schválen hotelovou skupinou Mandarin Oriental (Skupinou) a přístup na tyto stránky a jejich užívání podléhá těmto Obchodním podmínkám. V případě jakéhokoli rozdílu mezi anglickou verzí a některou přeloženou verzí těchto Obchodních podmínek, je rozhodující anglická verze.
Copyright

Copyright © MOHG 2019–2024. Všechna práva vyhrazena. Veškerý copyright a ostatní práva duševního vlastnictví v jakýchkoli textech, obrázcích, zvucích, softwaru a dalších materiálech na těchto webových stránkách jsou ve vlastnictví této Skupiny a dceřiných společností nebo spadají, na základě přiděleného oprávnění, do vlastnictví příslušných vlastníků. Odkazy na dceřiné společnosti nebo zaměstnance zahrnují všechny členy MOHG. Naše stránky si samozřejmě můžete prohlédnout a požadovaný obsah zkopírovat, ovšem pouze pro vaše vlastní potřeby nekomerčního charakteru. Materiál zveřejněný na těchto webových stránkách nesmí být změněn nebo začleněn do jiné práce, publikace nebo jiných webových stránek bez předchozího písemného souhlasu Skupiny.

 

Obchodní známky

Všechny obchodní známky zobrazené na těchto webových stránkách jsou ve vlastnictví této Skupiny.

 

Obsah

Informace a materiály zveřejněné na těchto webových stránkách slouží pouze jako referenční údaje. Skupina odmítá jakékoli záruky nebo ujištění, výslovné nebo odvozené, a to v žádné záležitosti týkající se těchto stránek nebo jakýchkoliv stránek, na které je odkazováno. V rozsahu povoleném zákonem nepřijímá Skupina žádnou odpovědnost za ztrátu nebo škody tak, jak je zde uvedeno. Používání těchto stránek nebo jejich návštěva nepředstavuje nabídku zboží a služeb touto Skupinou. Zboží a služby mohou být dostupné pouze v určitých zemích a jakákoli nabídka k zakoupení zboží nebo služeb poskytovaných Skupinou musí být schválena touto Skupinou, a to v souladu s příslušnými Obchodními podmínkami, které se na tuto nabídku vztahují.

 

Odkazy na webové stránky

Odkazy webových stránek třetí strany na tyto stránky neznamenají žádné přidružení nebo schválení touto Skupinou. Skupina za žádných okolností nepřebírá odpovědnost za prováděné činnosti nebo údaje, které jsou součástí webových stránek třetí strany.

 

Zásady komunikace

Skupina může, s výjimkou osobních údajů, reprodukovat, používat, zpřístupňovat a předávat vaši komunikaci s námi třetím stranám a využívat veškeré nápady, koncepty, know-how nebo techniky uvedené v této komunikaci, a to za jakýmkoliv účelem. Komunikace mimo jiné zahrnuje zpětnou vazbu, otázky, komentáře, návrhy apod.

 

Rezervační podmínky hotelu

MOHG zajišťuje na těchto stránkách online rezervační služby pro vlastníky hotelů, jejichž hotely jsou umístěny na těchto stránkách, jejich jménem. Jakékoli rezervace provedené na těchto webových stránkách jsou uskutečněny mezi osobou, která rezervaci provádí („Zákazník“), a vlastníkem hotelu, jehož pokoj je předmětem této rezervace („Vlastník hotelu“). Zákazník souhlasí jménem svým i jménem všech dalších spoluhostů a návštěv, že na rezervace a veškeré vyplývající či související spory či nároky se vztahují místní obchodní podmínky, které může příležitostně stanovit vlastník hotelu, včetně veškerých registračních formulářů pro hosty a také zákony a výlučná pravomoc soudů v zemi, ve které se rezervovaný hotel nachází. MOHG a/nebo příslušný Vlastník hotelu si vyhrazuje právo zrušit nebo změnit rezervace, a to dle vlastního uvážení z jakéhokoli důvodu. MOHG ani Vlastník hotelu v žádném případě nepřebírají odpovědnost za náklady, nároky, závazky nebo výdaje třetích stran způsobené Zákazníkem nebo vzniklé Zákazníkovi v souvislosti nebo v návaznosti na cestu Zákazníka do a/nebo z rezervovaného hotelu, představovanou například leteckou dopravou, pozemní dopravou, pojištěním, ztrátou majetku, lékařskými službami atd. (pokud rezervovaný hotel neposkytl výslovný písemný souhlas s poskytnutím těchto služeb Zákazníkovi).

 

Prohlášení o přístupnosti webových stránek

MOHG usiluje o poskytování online zážitku a webového obsahu, ke kterému mohou přistupovat všichni návštěvníci, a naše webové stránky byly navrženy tak, aby byly v souladu s pokyny pro přístupnost webového obsahu. Pokud budete mít jakékoli dotazy ohledně přístupnosti webových stránek nebo budete chtít nahlásit problém týkající se přístupnosti webových stránek, pošlete prosím e-mail na adresu mohg-gc@mohg.com.

 

Rezidence Mandarin Oriental

Rezidence Mandarin Oriental (dále jen „Rezidence“) nejsou vybudovány, sponzorovány, vlastněny, nabízeny ani prodávány skupinou hotelová skupina Mandarin Oriental ani žádnou její přidruženou společností (dále jen „MOHG“), a MOHG ohledně Rezidencí nečiní žádná prohlášení ani neposkytuje záruky jakéhokoli druhu. Developeři a vlastníci Rezidencí používají název Mandarin Oriental a příslušné obchodní značky v souladu s podmínkami odvolatelných licencí od skupiny MOHG, které mohou vypršet nebo být ukončeny.