Condicions generals

Mandarin Oriental Hotel Group Limited
Condicions generals de Fans of M.O.
Gener de 2018

 

Condicions generals

 

 1. Mandarin Oriental Hotel Group Limited i les seves filials (conjuntament, “MOHG”) organitzen i gestionen el programa Fans of M.O. (el “Programa”). El Programa oferirà als hostes dels hotels gestionats per MOHG participants en el Programa Fans of M.O. (els “Hotels MO”) la possibilitat de rebre determinats avantatges dels Hotels MO periòdicament. Les condicions generals aplicables al Programa s’estableixen en aquestes “Condicions generals”.
 2. Els membres reconeixen i accepten que la seva participació en el Programa està subjecta i condicionada a l’acceptació per part del membre de la Política de privadesa de MOHG (que es pot consultar a www.mandarinoriental.com/privacy-policy), de la Política d’anuncis i cookies (que es pot consultar a www.mandarinoriental.com/cookie-policy), i dels Avisos legals (que es poden consultar a www.mandarinoriental.com/legal-notices). Aquestes polítiques i aquests avisos es consideren incorporats a aquestes Condicions generals.
 3. L’afiliació al Programa s’atorgarà exclusivament a persones físiques. MOHG pot atorgar o denegar l’afiliació al Programa a discreció exclusiva de MOHG, sense que calgui justificar-ne ni explicar-ne el motiu. Cal tenir 18 anys com a mínim o la majoria d’edat, si aquesta s’obté en una edat més tardana segons la legislació local. És responsabilitat única i exclusiva del membre garantir el compliment d’aquests requisits d’edat. Les empreses i/o organitzacions no poden optar a ser membres del Programa.
 4. Les persones que sol·licitin i obtinguin l’afiliació al Programa (el “Membre” o els “Membres”) tenen dret a rebre els avantatges del Programa quan facin estades en els Hotels MO com a hostes de pagament, i a obtenir accés exclusiu per a Membres i beneficiar-se d’ofertes reservades als Membres (conjuntament, els “Avantatges”). Tots els Membres reconeixen i accepten que han de complir els requisits d’edat especificats més amunt per poder beneficiar-se de manera legítima de l’afiliació al Programa.
 5. L’afiliació al Programa és gratuïta, no té valor monetari i no es pot delegar. No s’exigeix fer cap compra per sol·licitar l’afiliació al Programa.
 6. La incorporació al Programa es pot fer en línia, a www.mandarinoriental.com/fans-of-mo (la “Passarel·la del programa”). En incorporar-se i/o participar en el Programa, els Membres accepten regir-se per aquestes Condicions generals. Per formar part del Programa, els hostes han de facilitar el seu nom i cognom, una adreça de correu electrònic i una contrasenya. Un cop que s’hi hagin incorporat correctament, els Membres rebran un identificador individual.
 7. MOHG es reserva el dret d’esmenar o modificar el Programa, l’estructura del Programa i/o aquestes Condicions generals a la seva discreció exclusiva en qualsevol moment, amb avís previ o sense. Les modificacions del Programa poden incloure canvis en els Avantatges, els requisits per bescanviar-los i les característiques de les ofertes especials. Si el Membre continua utilitzant el Programa s’entendrà que accepta les esmenes i modificacions.
 8. Per fer preguntes específiques sobre el Programa, es pot adreçar directament al Servei d’atenció als membres, a FansOfMO@mohg.com.
 9. MOHG pot suspendre o rescindir amb efectes immediats l’afiliació al Programa, en qualsevol moment, sense avís previ i/o per qualsevol motiu, i a discreció exclusiva de MOHG, si MOHG, entre altres motius, té sospites (fins i tot no demostrades) que el Membre ha incomplert o infringit aquestes Condicions generals, ha fet un ús indegut o dolós del Programa, ha actuat de manera fraudulenta, inapropiada, hostil o abusiva, no ha pagat algun import que devia a MOHG o a qualsevol Hotel MO, s’ha comportat de manera contrària a qualsevol llei, norma, regla o ordenança aplicables o resideix o s’ha traslladat a un país en el qual es prohibeix l’afiliació en virtut de la legislació aplicable. Una rescissió d’aquest tipus comportarà la renúncia automàtica a qualsevol Avantatge i el Membre ja no podrà participar en el Programa (MOHG mantindrà registrada la rescissió en els seus arxius). Cap de les disposicions d’aquestes Condicions generals limitaran la capacitat de MOHG d’exercir els seus drets o recursos legals o contractuals.
 10. Els Membres reconeixen i accepten que el dret d’interpretar aquestes Condicions generals es reserva únicament i exclusivament a MOHG. En el supòsit de discrepàncies amb els Membres, la decisió de MOHG sobre la discrepància serà ferma, sense dret a recurs.
 11. Alguns hotels gestionats per MOHG no participen en el Programa Fans of M.O. i, per tant, no ofereixen els Avantatges als Membres. Pot sol·licitar una llista dels hotels gestionats per MOHG que no participen en el Programa Fans of M.O. a FansOfMO@mohg.com.
 
Afiliació al Programa

 

 1. L’afiliació al Programa és gratuïta i està oberta a les persones residents en països que permetin legalment la participació en programes d’aquest tipus. La participació en el Programa comporta l’acceptació d’aquestes Condicions generals, amb tots els canvis o modificacions que MOHG hi pugui fer periòdicament.
 2. El Membre no pot transferir, cedir ni alienar d’altra manera la seva afiliació al Programa a favor de tercers.
 3. El fet d’incorporar-se al Programa comporta autoritzar que MOHG pugui recopilar i utilitzar la informació personal del Membre en relació amb el Programa. En proporcionar les seves dades de contacte, els Membres autoritzen que MOHG i els Hotels MO els enviïn comunicacions de màrqueting, com ara ofertes i missatges promocionals, sempre que la llei ho permeti, com és el cas quan els Membres han donat el seu consentiment.
 4. MOHG no és responsable dels errors de comunicació derivats de canvis en l’adreça de correu electrònic o les dades de contacte del Membre. El Membre ha de comunicar qualsevol canvi d’adreça de correu electrònic al Servei d’atenció als membres. Els Membres poden iniciar sessió en el seu compte en línia a la Passarel·la del programa.
 5. Els Membres són els únics responsables de garantir un accés segur al seu compte en línia del Programa mitjançant una contrasenya confidencial i forta/segura, i de no revelar aquesta contrasenya a tercers de cap mena. MOHG declina tota responsabilitat per les conseqüències de qualsevol accés no autoritzat al compte d’un Membre.
 6. Proporcionar informació fictícia, incorrecta o falsa pot comportar la cancel·lació de l’afiliació al Programa i la renúncia a tots els Avantatges.
 7. Una mateixa persona no pot tenir més d’un compte com a Membre. En el supòsit que s’hagi assignat més d’un número de compte a una mateixa persona, MOHG podrà cancel·lar el compte duplicat i es transferiran a l’altre compte els Avantatges, sense incloure cap Avantatge de benvinguda, només a discreció exclusiva de MOHG.
 8. El Membre pot cancel·lar la seva afiliació en qualsevol moment enviant una notificació per correu electrònic al Servei d’atenció als membres. La cancel·lació pot trigar fins a dues (2) setmanes a ser plenament efectiva. Un cop cancel·lada l’afiliació, es desactivarà el compte i es renunciarà a qualsevol oferta o Avantatge no utilitzats.
 9. MOHG, a la seva discreció exclusiva, podrà cancel·lar qualsevol afiliació que hagi restat inactiva durant un període no inferior a cinc anys, amb renúncia als Avantatges no utilitzats. L’afiliació també es cancel·larà automàticament en cas de mort del Membre, amb renúncia als Avantatges no utilitzats.
 
Privadesa de les dades i comunicacions relacionades amb l’afiliació

 

 1. El Membre accepta i autoritza de manera expressa que la informació personal que facilita, directament o a través d’algú en nom seu, en el moment d’unir-se al Programa i/o que facilita a MOHG i/o que MOHG obté en el decurs de la seva afiliació al Programa, sigui tractada per MOHG d’acord amb la Política de privadesa de MOHG (que es pot consultar a www.mandarinoriental.com/privacy-policy). Concretament, MOHG tracta la informació personal del Membre de la manera següent, sense que la llista sigui exhaustiva:
  1. MOHG recopilarà, conservarà i tractarà el nom i cognoms i les dades de contacte, dades demogràfiques, preferències (incloses al·lèrgies alimentàries, afeccions mèdiques i altres dades sensibles, sempre que la llei ho permeti) i dades de transaccions del Membre (conjuntament, les “Dades personals identificatives” o “DPI”) que obtingui de la informació que els Membres proporcionen a MOHG i a Hotels MO i de les interaccions dels Membres amb el personal d’atenció dels establiments gestionats per MOHG, amb la finalitat que MOHG pugui informar els Membres i/o prestar-los els serveis que MOHG consideri que els poden interessar o que els Membres hagin sol·licitat a MOHG i/o als Hotels MO en cada moment.
  2. Les DPI dels Membres es compartiran amb la xarxa global d’empreses de MOHG i amb els proveïdors de serveis que col·laboren amb MOHG en la gestió de les DPI dels Membres (conjuntament, la “Xarxa d’Hotels MO”). En conseqüència, les DPI dels Membres es podran transferir, tractar i emmagatzemar en algun país diferent del país de residència del Membre (fins i tot fora de l’EEE, si el Membre resideix en un país de l’EEE).
  3. La Xarxa d’Hotels MO contactarà amb els Membres per carta, correu electrònic, telèfon, missatges de text i/o de fax per informar-los de les novetats i promocions relacionades amb hotels, viatges, restauració, spas, conferències, moda i productes i serveis immobiliaris relacionats o connectats amb el Programa i/o amb els Hotels MO, sempre que la llei ho permeti, com és el cas quan els Membres han donat el seu consentiment.
 2. Els Membres que vulguin deixar de rebre comunicacions del Programa poden actualitzar el seu perfil de Membre en línia a la Passarel·la del programa o comunicar-ho directament al Servei d’atenció als membres. No serà vàlid ni acceptable cap altre mètode per deixar de rebre comunicacions, tret que MOHG acordi una altra cosa per escrit. Tanmateix, si el Membre opta per deixar de rebre comunicacions, podria veure limitat o restringit el seu accés als Avantatges com a conseqüència.
 3. Les comunicacions del Programa s’enviaran a través de l’adreça de correu postal o de correu electrònic, del número de telèfon o de qualsevol altra opció de contacte que el Membre hagi facilitat en el seu compte. Els Membres són els únics responsables de mantenir actualitzats el seu correu electrònic, números de telèfon i adreces de correu postal i qualsevol altra dada, i també de protegir totes aquestes dades de contacte contra tot accés no autoritzat.
 4. Els Membres poden canviar les seves dades personals que estan en poder de MOHG en qualsevol moment a través del seu compte de Membre del Programa a la Passarel·la del programa. MOHG pot demanar als Membres que enviïn documentació acreditativa, a satisfacció de MOHG, abans de permetre determinats canvis en les dades personals dels Membres (per exemple, canvis de nom oficial).
 5. MOHG pot divulgar dades sobre l’afiliació d’un Membre del Programa si ho exigeixen les lleis i normes aplicables o per ordre d’un tribunal.
 
Avantatges del Programa

 

 1. Els Membres reconeixen i accepten que, en relació amb l’ús i gaudi dels Avantatges per part dels Membres en un Hotel MO: (a) l’ús i gaudi real dels Avantatges per part d’un Membre no és responsabilitat de MOHG, sinó de l’Hotel MO que el Membre hagi triat per fer ús i gaudi dels Avantatges; (b) MOHG utilitza el Programa per facilitar les comunicacions entre els Membres i els Hotels MO, de manera que els Membres puguin obtenir els Avantatges directament dels Hotels MO; (c) qualsevol reclamació, danys i perjudicis, responsabilitats i despeses de tota mena o naturalesa que es derivin o tinguin alguna relació o connexió amb l’ús o gaudi dels Avantatges per part del Membre en un Hotel MO s’hauran de presentar exclusivament contra l’Hotel MO i estaran subjectes al contracte del Membre amb aquell Hotel MO (ja sigui exprés o implícit) per la prestació dels Avantatges al Membre (el “Contracte local”); i (d) el Contracte local es regirà per la legislació local i el fur aplicables a aquell Hotel MO que subministri els Avantatges al Membre.
 2. Es pot consultar la llista dels Avantatges disponibles actualment a www.mandarinoriental.com/fans-of-mo/terms-conditions/benefits. MOHG pot modificar aquests avantatges, substituir-los per d’altres o eliminar-los periòdicament, a discreció de MOHG. A més, estan subjectes a disponibilitat.
 3. Amb l’excepció del que s’estableix de manera expressa en aquestes Condicions generals, els Avantatges a disposició dels Membres són nuls si el Membre els ven, intercanvia, subhasta, dona, cedeix, traspassa o transfereix de qualsevol altra manera (o intenta fer qualsevol d’aquestes coses) en contra del que autoritzen expressament aquestes Condicions generals o del que MOHG pugui permetre (per escrit) a la seva discreció exclusiva.
 4. Els Avantatges es regeixen per totes les lleis, normes, regulacions i ordenances aplicables i se’ls poden aplicar impostos i taxes. Tots els impostos i taxes són a càrrec exclusivament del Membre.
 5. Els Membres només tindran dret a rebre els Avantatges si s’identifiquen clarament davant del personal de la recepció de l’Hotel MO, en fer el registre d’entrada, i faciliten el seu número identificador de membre.
 6. És possible que alguns avantatges no estiguin disponibles en tots els hotels MO.
 7. Tret que s’indiqui una altra cosa, els Avantatges no es poden combinar amb altres promocions ni descomptes.
 8. Si l’Avantatge que proporciona un Hotel MO inclou oferir accés a Internet dins de l’Hotel MO, aleshores el Membre es regirà per les Condicions generals d’ús de l’accés a Internet d’alta velocitat que s’incorporen al final d’aquestes Condicions generals.
 
Indemnització i responsabilitat

 

 1. Els Membres accepten en aquest moment renunciar a les garanties i alliberar de responsabilitat, indemnitzar, mantenir indemnes i exonerar permanentment (amb el compromís de no litigar-hi en contra) MOHG, els seus accionistes, empleats, agents i contractistes (conjuntament, les “Parts indemnitzades”) en tota mena de reclamacions, danys i perjudicis, responsabilitats i despeses de qualsevol tipus i naturalesa que es derivin o tinguin alguna relació o connexió amb l’afiliació al Programa i/o amb l’ús i gaudi dels Avantatges per part del Membre.
 2. En el supòsit que el Membre tingui alguna queixa, insatisfacció, reclamació o algun altre problema de qualsevol tipus o naturalesa que es derivi o tingui alguna relació o connexió amb l’afiliació al Programa i/o amb l’ús i gaudi dels Avantatges, l’únic recurs a disposició del Membre davant MOHG serà posar fi a la seva afiliació al Programa.
 3. LES PARTS INDEMNITZADES NO SERAN RESPONSABLES EN CAP CAS DELS DANYS I PERJUDICIS DIRECTES, INDIRECTES, ESPECIALS, EXEMPLARS, PUNITIUS, ACCIDENTALS NI CONSEQÜENTS DE CAP MENA, JA SIGUIN DE BASE CONTRACTUAL, DELICTIVA O D’ALTRES, QUE ES DERIVIN O TINGUIN ALGUNA CONNEXIÓ AMB EL PROGRAMA O AQUESTES CONDICIONS GENERALS.
 
Altres condicions

 

 1. Absència de garanties i manifestacions, explícites o implícites. MOHG s’absté de tota garantia o manifestació, expressa o implícita, en relació amb el tipus, la qualitat o l’adequació dels béns o serveis proporcionats a través del Programa o per part d’Hotels MO.
 2. Absència de responsabilitat per accions, omissions o errors. MOHG declina tota responsabilitat en cas de: (a) qualsevol pèrdua o error en l’adreça o retard en la recepció de qualsevol sol·licitud, correspondència, petició de bescanvi o Avantatge d’un Membre; (b) robatori o bescanvi no autoritzat dels Avantatges; (c) tota acció o omissió de tercers (inclosos, entre d’altres, Hotels MO); o (d) tot error d’edició en relació amb el Programa, inclosos, entre d’altres, errors tipogràfics o de preus, errors en la descripció, errors en relació amb els Hotels MO i errors en la concessió d’Avantatges als Membres. MOHG es reserva el dret de corregir, sense avís previ, qualsevol error.
 3. Idioma prevalent. En cas de discrepàncies entre la versió en anglès i qualsevol versió traduïda d’aquestes Condicions generals, prevaldrà la versió en llengua anglesa.
 4. Renúncia. La renúncia de MOHG a reclamar qualsevol incompliment d’aquestes Condicions generals comès per un Membre no s’entendrà com una renúncia a reclamar qualsevol altre incompliment anterior o posterior d’aquestes Condicions generals. La manca d’insistència de MOHG a l’hora d’exigir el compliment estricte d’aquestes Condicions generals a qualsevol Membre no s’entendrà com una renúncia a cap mena de drets ni recursos que MOHG tingui al seu abast contra aquest o altres Membres. MOHG podrà renunciar a exigir el compliment d’aquestes Condicions generals, a la seva discreció exclusiva, i posar en marxa promocions periòdicament per oferir Avantatges aplicables només a una selecció de Membres.
 5. Divisibilitat. Si qualsevol disposició d’aquestes Condicions generals és declarada no vàlida per odre, decret o sentència d’un tribunal de jurisdicció competent, aquestes Condicions generals s’interpretaran com si aquella disposició no n’hagués format part, de manera que la invalidació no afectarà la resta de disposicions d’aquestes Condicions generals. Totes les disposicions que no estiguin afectades per la invalidació mantindran la seva plena vigència i efectivitat.
 6. Legislació aplicable. L’afiliació al Programa i qualsevol queixa, insatisfacció, reclamació o altres problemes interposats contra MOHG en relació o connexió amb el Programa es regiran per la legislació de la Regió Administrativa Especial de Hong Kong.
 7. Resolució de disputes. Els Membres accepten que totes les disputes, discrepàncies o reclamacions que es derivin o tinguin relació amb aquestes Condicions generals i/o l’afiliació al Programa, o amb l’incompliment, rescissió o invalidació d’aquestes, es resoldran mitjançant arbitratge d’acord amb les normes d’arbitratge del Centre d’Arbitratge Internacional de Hong Kong. La seu de l’arbitratge serà Hong Kong. Hi haurà un àrbitre i l’idioma del procediment arbitral serà exclusivament l’anglès.
 8. Totalitat de l’acord. Aquestes Condicions generals, conjuntament amb les que s’incorporen o s’esmenten aquí, constitueixen la totalitat de l’acord entre MOHG i els Membres en relació amb el seu assumpte, i anul·len i substitueixen qualssevol enteses o acords anteriors (verbals o escrits) en relació amb el seu assumpte; només es podran esmenar o modificar mitjançant acord per escrit o en la mesura en què MOHG pugui esmenar-les o modificar-les, unilateralment, en virtut d’aquestes Condicions generals.

 

Condicions generals d’ús de l’accés a Internet d’alta velocitat (“Condicions d’ús”)

 

Acceptació de les Condicions d’ús

 

Aquestes Condicions d’ús es formalitzen entre (i) el Membre (“vostè”, “seu” i similars) i (ii) l’Hotel MO en el qual rebi l’Avantatge d’accés a Internet d’alta velocitat. Llegeixi aquestes Condicions d’ús atentament abans de començar a utilitzar el Servei d’Internet d’alta velocitat (el “Servei” o els “Serveis”) a l’Hotel MO. En fer ús del Servei, vostè accepta i autoritza vincular-se i regir-se per aquestes Condicions d’ús, la Política de privadesa de MOHG (que es pot consultar a mandarinoriental.com/privacy-policy i queda incorporada aquí mitjançant referència) i la Política de privadesa de Guest-Tek Interactive Entertainment Ltd. (en endavant, “Guest-Tek”), que es pot consultar a guesttek.com/privacy-policy/. Si no desitja acceptar aquestes Condicions d’ús o les Polítiques de privadesa no ha d’accedir al Servei ni utilitzar-lo.

 

Canvis en les Condicions d’ús

 

Nosaltres, com a Hotel MO aplicable i Guest-Tek, podem revisar i actualitzar aquestes Condicions d’ús periòdicament i a discreció exclusivament nostra. Tots els canvis seran efectius de manera immediata, un cop publicats, i s’aplicaran a tot l’accés i tot l’ús dels Serveis a partir d’aquell moment.

 

Si continua utilitzant el Servei després de la publicació de les Condicions d’ús revisades, s’entén que accepta els canvis i hi està d’acord. S’espera que vostè comprovi periòdicament aquesta pàgina per estar al cas de qualsevol canvi, ja que és vinculant per a vostè.

 

Accés al Servei i seguretat del compte

 

Ens reservem el dret de retirar o modificar el Servei, a la nostra discreció exclusiva i sense avís previ. No assumirem cap responsabilitat si, per qualsevol motiu, el Servei no està disponible, totalment o parcialment, en qualsevol moment o durant qualsevol període de temps. Ocasionalment, podem restringir l’accés dels usuaris al Servei, fins i tot el dels usuaris registrats.

 

Vostè és responsable del següent:

 

 • Dur a terme tots els tràmits necessaris per part seva per poder accedir al Servei.
 • Garantir que totes les persones que accedeixin al Servei a través de la seva connexió a Internet coneguin aquestes Condicions d’ús i les respectin.
 • Per accedir al Servei o a alguns dels recursos que ofereix, se li podrà demanar que faciliti determinades dades de registre o altra informació. Una condició perquè pugui utilitzar el Servei és que tota la informació que faciliti sigui correcta i completa i estigui actualitzada. Vostè accepta que tota la informació que faciliti per registrar-se a aquest Servei o per altres motius es regeixi per les Polítiques de privadesa aplicables, i autoritza que totes les accions que prenguem per part nostra en relació amb la seva informació siguin coherents amb les Polítiques de privadesa aplicables.
 • Si vostè estableix, o se li proporciona, un nom d’usuari, contrasenya o altra informació com a part dels procediments de seguretat, ha de tractar aquesta informació de manera confidencial i no la pot revelar a cap altra persona ni entitat. També reconeix que el seu compte és personal i accepta no facilitar a cap altra persona l’accés al Servei ni a cap part del Servei utilitzant el seu nom d’usuari, contrasenya o altra informació de seguretat. Accepta notificar-nos immediatament qualsevol accés o ús no autoritzat del seu nom d’usuari, contrasenya o qualsevol altra infracció de la seguretat. També accepta assegurar-se de tancar el seu compte al final de cada sessió. Ha de tenir una cura especial quan accedeixi al seu compte des d’un ordinador d’ús públic o compartit, per tal d’evitar que altres persones puguin veure o registrar la seva contrasenya o altra informació personal.

Per part nostra, tenim el dret d’inhabilitar qualsevol nom d’usuari, contrasenya o altre identificador, tant si els ha configurat vostè com si els hi hem proporcionat, en qualsevol moment i a la nostra discreció exclusiva i per qualsevol motiu, o sense cap motiu, incloent-hi si, a parer nostre, ha infringit alguna disposició d’aquestes Condicions d’ús.

 

Acord d’accés a Internet d’alta velocitat

 

S’espera que vostè faci un ús d’Internet respectuós, educat i responsable i que tingui en compte els drets dels altres usuaris d’Internet. S’espera que vostè tingui un coneixement bàsic de les funcions d’Internet, dels tipus d’usos que són acceptables en general i dels tipus d’usos que convé evitar. El sentit comú és la millor guia a l’hora de valorar si un ús es considera acceptable. En utilitzar els Serveis, vostè accepta complir aquestes Condicions d’ús. No utilitzi els Serveis si no està d’acord amb aquestes Condicions d’ús. Els proveïdors que li proporcionen els Serveis són l’Hotel MO aplicable que li ofereix accés a Internet d’alta velocitat i Guest-Tek (conjuntament, els “Proveïdors”).

 

L’incompliment de les directrius establertes en aquestes Condicions d’ús pot tenir conseqüències, que poden anar des d’una advertència fins a la suspensió dels privilegis o la cancel·lació del seu accés als Serveis. Les decisions del personal dels Proveïdors són fermes. Els Proveïdors poden remetre les infraccions potencials de la llei a les autoritats competents, poden cooperar en investigacions sobre qualsevol suposat delicte penal o civil i cooperaran amb les autoritats quan hi estiguin obligats per llei, per una citació judicial o en cas de risc per a la seguretat pública.

 

En utilitzar aquest Servei, vostè fa un ús d’Internet a compte i risc de vostè. Els Proveïdors no són responsables de cap contingut d’Internet que pugui veure ni de les transaccions ni transmissions de dades que dugui a terme utilitzant els Serveis.

 

Ús general

 

Els Serveis inclouen qualsevol accés a Internet d’alta velocitat des de les habitacions i/o les sales de reunions. L’ús d’aquests Serveis per part seva es regeix per les provisions d’aquestes Condicions d’ús, que tenen l’objectiu d’oferir-li un conjunt de directrius que ha de seguir quan faci ús dels Serveis. Vostè és responsable d’evitar qualsevol activitat prohibida.

 

Els Proveïdors, per norma general, no supervisaran de manera proactiva les activitats de les persones que utilitzin els Serveis amb l’objectiu de garantir el compliment d’aquestes Condicions d’ús i/o de la llei per part dels usuaris. Si s’adverteix els Proveïdors d’una infracció, efectiva o potencial, d’aquestes Condicions d’ús, adoptaran totes les mesures que considerin necessàries per aturar o evitar aquestes infraccions, incloses les accions descrites en aquest document.

 

Durant l’ús dels Serveis, vostè accepta mantenir la privadesa i la confidencialitat de qualsevol informació d’identificació que se li hagi assignat, inclosos noms d’usuari, contrasenyes, adreces IP, adreces MAC i altres mètodes d’autenticació.

 

Directrius d’ús

 

A continuació s’ofereix una llista de les directrius d’ús dels Serveis. Aquestes directrius no contenen una enumeració exhaustiva de les conductes prohibides.

 

Ús indegut del correu electrònic i tramesa indiscriminada de missatges

 

Els Serveis que li proporcionen els Proveïdors poden incloure la possibilitat d’enviar i rebre missatges de correu electrònic. Es prohibeix que utilitzi el seu compte de correu electrònic per enviar missatges comercials no sol·licitats. Es prohibeix l’enviament massiu de missatges de correu electrònic o “bombardeig de missatges” (enviament massiu de missatges no sol·licitats o enviament deliberat de fitxers adjunts molt voluminosos a un sol destinatari). També es prohibeix falsificar encapçalaments (adreces) de correu electrònic, independentment que el contingut sigui comercial. Es prohibeix utilitzar el correu electrònic per assetjar o intimidar altres usuaris.

 

Es prohibeix estrictament la tramesa indiscriminada de missatges i l’enviament de grans quantitats de missatges comercials per correu electrònic i de missatges massius no sol·licitats per anunciar, oferir, vendre o comprar qualssevol béns o serveis, per a qualsevol empresa o persona física. Com a resposta a una queixa, els Proveïdors, a la seva discreció, poden decidir si, tenint en compte totes les proves rebudes, els destinataris previstos s’havien subscrit o no a una llista de correu electrònic.

 

Per tal de mantenir el funcionament de la xarxa, abstingui’s d’enviar missatges de correu electrònic amb fitxers adjunts injustificadament voluminosos. Se li prohibeix executar programes destinats a anul·lar les temporitzacions d’inactivitat de la xarxa i mantenir obert un SMTP Relay.

 

Facilitació d’infraccions d’aquestes Condicions d’ús

 

Se li prohibeix estrictament anunciar, transmetre o facilitar de cap altra manera qualsevol programari, programa, producte o servei pensat per infringir o facilitar una infracció d’aquestes Condicions d’ús. Això inclou facilitar els mitjans per a la tramesa indiscriminada de missatges, iniciar atacs de “ping”, d’inundació, de bombardeig de missatges o de denegació del servei, i la pirateria de programari.

 

Activitat il·legal i conducta dolosa

 

Tota activitat en la xarxa dels Proveïdors que infringeixi qualsevol llei nacional o local és una infracció d’aquestes Condicions d’ús. Algunes activitats prohibides són, entre d’altres: transmetre material obscè; difondre virus informàtics intencionadament; accedir sense autorització a xarxes privades; participar en la transmissió de programari piratejat; organitzar o participar en jocs d’atzar il·legals, sol·licitar la participació en estructures piramidals il·legals per correu electrònic o llocs web d’Internet, grups de notícies, Usenet, grups de xat o publicacions en fòrums de debat.

 

Se li prohibeix estrictament utilitzar els Serveis per tal o de manera que:

 

 • infringeixi normes, reglaments i polítiques aplicables a qualsevol xarxa, servidor, base de dades informàtica, lloc web o ISP al qual accedeixi a través dels Serveis;
 • infringeixi qualsevol llei, reglament, tractat o aranzel;
 • infringeixi o vulneri els drets d’autor de tercers;
 • comporti una conducta difamatòria, fraudulenta, maliciosa, indecorosa, ofensiva o enganyosa;
 • exploti, perjudiqui o intenti explotar o perjudicar d’alguna manera menors d’edat, exposant-los a contingut inapropiat, sol·licitant-los informació personalment identificativa o d’altre tipus;
 • restringeixi o impedeixi a qualsevol persona l’ús i gaudi del Servei o, segons el que nosaltres determinem, pugui perjudicar l’Hotel MO o els usuaris del Servei o exposar-los a qualsevol responsabilitat;
 • amenaci, assetgi, maltracti o intimidi altres persones;
 • perjudiqui el nom o la reputació dels Proveïdors, les seves filials o subsidiàries;
 • creï o intenti utilitzar un nom de domini que sigui difamatori, fraudulent, indecorós, ofensiu, enganyós, amenaçador, maltractador, assetjador o que perjudiqui el nom o la reputació dels Proveïdors;
 • pugui inhabilitar, sobrecarregar, deteriorar o perjudicar el Servei o interferir en qualsevol altre ús i gaudi del Servei per part de tercers, inclosa la capacitat de participar en activitats en temps real a través del Servei;
 • utilitzi robots, aranyes o altres dispositius, processos o mitjans automàtics per accedir al Servei amb qualsevol finalitat;
 • utilitzi qualsevol procés manual per supervisar o copiar qualsevol material o per a qualsevol altra finalitat no autoritzada, sense el nostre consentiment previ i per escrit;
 • utilitzi qualsevol dispositiu, programari o rutina que interfereixi amb el funcionament adequat del Servei;
 • introdueixi qualsevol virus, troià, cuc, bomba lògica o altre element maliciós o perjudicial tecnològicament;
 • intenti aconseguir l’accés no autoritzat o provocar interferències, danys o interrupcions en qualsevol part del Servei o qualsevol servidor, ordinador o base de dades connectats al Servei;
 • intenti interferir de qualsevol altra manera en el funcionament adequat del Servei. Infracció de drets de propietat intel·lectual.

 

Se li prohibeix posar a disposició, publicar, enviar, copiar, carregar, incloure, transmetre, reproduir, robar, infringir o distribuir informació, programari o altre material protegit per drets d’autor, marca comercial, patent, secret comercial o qualsevol altre tipus de drets de propietat intel·lectual, lleis de marca comercial (mitjançant drets de privadesa o de publicitat) o altres drets de propietat d’un tercer, tret que vostè ostenti la propietat o el control d’aquests drets o hagi obtingut tots els permisos necessaris per fer-ho. Aquesta prohibició inclou l’ús de qualsevol material o informació que contingui imatges o fotografies que es posin a disposició a través dels Serveis.

 

Publicacions i mal ús de grups de xat i fòrums de debat per Internet

 

Malgrat que els Proveïdors no ofereixen programari ni suport tècnic per al protocol d’Internet Relay Chat (IRC), vostè pot utilitzar els Serveis per connectar-se a servidors i xarxes d’IRC gestionats per tercers. Quan faci ús d’aquests recursos, tingui en compte la seva condició d’hoste. És especialment important que s’abstingui de participar en activitats que puguin interferir amb l’accés d’altres clients a IRC.

 

No pot utilitzar scripts ni programes d’IRC que interfereixin amb el servei o el deneguin a altres usuaris en qualsevol altre servidor, host, xarxa o canal.

 

S’abstindrà de participar en activitats d’assetjament d’altres usuaris. Això inclou, entre d’altres, les accions d’inundació (introducció ràpida de text amb la intenció d’alterar el servei), d’intermitència (alteració de l’emulació de terminals), d’apropiació (segrest indegut i mal ús dels privilegis d’operador), d’intent d’enviar missatges privats a persones que no en volen rebre, d’intent de tornar a un canal després d’haver-ne estat expulsat i altres comportaments disruptius.

 

No intentarà fer-se passar per altres usuaris. L’ús d’àlies no implica necessàriament fer-se passar per altres usuaris.

 

No executarà clons (múltiples connexions IRC simultànies) ni robots.

 

També se li prohibeix fer un mal ús dels fòrums de debat. Aquest mal ús inclou, entre d’altres, el desplaçament (la introducció reiterada de caràcters sense sentit o bé de tres o més línies en blanc repetides, o del mateix text tres o més vegades, o la repetició sistemàtica de textos en un fòrum de debat).

 

Publicacions i mal ús en llocs web d’Internet, grups de notícies i Usenet

 

Els Serveis li permeten accedir a milions de llocs web, grups de notícies i grups d’Usenet (els “Grups de debat”) per Internet. Aquests Grups de debat li permeten llegir i publicar articles sobre diferents temes. Els Grups de debat poden tenir moderadors o no tenir-ne. Els Grups de debat també poden tenir un codi de conducta en què es descrigui quines publicacions són apropiades.

 

La publicació de missatges comercials en un Grup de debat és una infracció d’aquestes Condicions d’ús, tret que el Grup de debat específic convidi a fer publicacions comercials en el seu codi de conducta. Si no troba el codi de conducta d’un Grup de debat, o si aquest no tracta sobre les publicacions comercials, ha d’interpretar que les publicacions comercials no són ben rebudes en aquell Grup de debat.

 

La publicació d’articles que s’escapin del tema o d’articles que no tinguin relació amb la línia d’aquell Grup de debat segons que s’estableixi en el codi de conducta del Grup de debat no és ben rebuda. La publicació encreuada d’articles idèntics en més de cinc Grups de debat, la publicació amb finalitats amenaçadores, assetjadores o intimidatòries contra els usuaris del Grup de debat i la falsedat en la informació dels titulars de les publicacions en el Grup de debat també són activitats prohibides.

 

Els Proveïdors no censuren ni controlen el contingut publicat en un Grup de debat. Com a usuari dels Serveis, vostè és l’únic responsable del contingut que publica. En cas que se’ls notifiqui que determinades publicacions infringeixen aquesta política, la llei o els drets d’autor o de marca comercial de tercers, els Proveïdors, a la seva discreció, podran retirar les publicacions infractores del seu servidor de notícies.

 

Els Proveïdors es reserven el dret de no acceptar publicacions dels Grups de debat quan tinguin coneixement real que el contingut del Grup de debat infringeix aquestes Condicions d’ús.

 

Seguretat de la xarxa i del dispositiu informàtic

 

Se li demana que adopti totes les mesures necessàries per gestionar l’ús dels seus dispositius informàtics personals, inclosos maquinari, sistemes operatius, aplicacions, serveis i bases de dades dels dispositius (el “Dispositiu informàtic”) quan es connecti als Serveis subministrats pels Proveïdors.

 

Es prohibeix vulnerar la seguretat de qualsevol sistema o xarxa, fet que pot comportar responsabilitat penal i civil. Els Proveïdors investigaran els incidents relacionats amb infraccions d’aquest tipus i cooperaran amb les autoritats policials en cas de sospita d’infracció penal.

 

Alguns exemples d’infraccions de la seguretat del sistema o la xarxa inclouen, entre d’altres, els següents:

 

 • Manca de protecció del sistema contra el mal ús. Vostè és responsable de configurar i protegir els seus Dispositius informàtics per tal de prevenir alteracions del servei per als altres clients. Vostè en serà responsable si algun tercer desconegut fa servir el seu Dispositiu informàtic o els Serveis en qualsevol moment amb la finalitat de distribuir programari amb llicència de manera il·legal. És responsabilitat seva supervisar l’ús del seu Dispositiu informàtic i d’aquest Servei. Alguns exemples de serveis poc segurs serien l’ús de SMTP Relay, la configuració incorrecta de serveis Proxy o SOCKS, de PC Anywhere, SNMP, FTP, VNC i HTTP. Vostè és responsable d’aplicar les mesures correctores en els sistemes vulnerables o vulnerats per evitar que es perllongui el mal ús. És responsabilitat seva garantir que la seva xarxa i/o el seu ordinador estiguin configurats de manera segura. Vostè no pot permetre, per acció ni omissió, que altres persones utilitzin la xarxa per a usos il·legals o inapropiats ni cap altra mena de comportament de disrupció, provocació o mal ús que infringeixi aquestes Condicions d’ús dels Serveis que vostè ha adquirit;
 • L’ús de qualsevol programari o dispositiu que permeti que el seu Dispositiu informàtic mantingui iniciada la sessió mentre vostè no fa servir de manera activa els Serveis;
 • L’ús dels Serveis amb la finalitat de fer funcionar un servidor de qualsevol tipus sense haver obtingut prèviament el consentiment per escrit dels Proveïdors;
 • La càrrega o distribució de fitxers que continguin virus, troians, cucs, bombes de rellotgeria, robots de cancel·lació, arxius corruptes o qualsevol altre programari o programes similars que puguin perjudicar el funcionament d’un altre ordinador o propietat d’una altra persona;
 • Piratejar i vulnerar la seguretat de qualsevol xarxa informàtica o accedir a un compte que no sigui seu. Això inclou, entre d’altres:
 • l’accés o l’ús no autoritzat de dades, sistemes o xarxes o dels dispositius corresponents, inclòs qualsevol intent de sondejar, escanejar o provar la vulnerabilitat d’un sistema o una xarxa o de vulnerar les mesures de seguretat o d’autenticació sense l’autorització expressa del propietari del sistema o la xarxa;
 • la supervisió no autoritzada de les dades o del trànsit de qualsevol xarxa o sistema, sense l’autorització expressa del propietari del sistema o la xarxa. Això pot incloure l’ús de rastrejadors o eines SNMP.

 

Altres activitats

 

Se li prohibeix participar en cap altra activitat, tant si és il·legal com si no, que els Proveïdors determinin, a la seva discreció, que pot ser perjudicial per als seus hostes, operacions, reputació, clientela o relacions amb els consumidors.

 

Supervisió i aplicació de la llei; rescissió

 

Per part nostra, tenim el dret a fer el següent:

 

Emprendre qualsevol acció en relació amb l’activitat de qualsevol usuari que considerem necessària o apropiada, a la nostra discreció exclusiva, com ara si pensem que l’activitat d’aquest Usuari infringeix les Condicions d’ús, el dret de propietat intel·lectual o qualsevol altre dret de qualsevol persona o entitat, amenaça la seguretat personal dels usuaris del Servei o del públic o pot comportar alguna responsabilitat per als Proveïdors.

 

Divulgar la seva identitat o qualsevol altra informació a tercers que reclamin que el material que vostè ha publicat vulnera els seus drets, inclosos els drets de propietat intel·lectual o el seu dret a la privadesa.

 

Emprendre les accions legals oportunes, incloses, entre d’altres, la derivació a les autoritats policials, en cas d’ús il·lícit o no autoritzat del Servei.

 

Rescindir o suspendre el seu accés a la totalitat o una part del Servei per qualsevol motiu, o sense motiu, com ara, entre d’altres, per infracció d’aquestes Condicions d’ús.

 

Sense limitar tot el que s’ha establert, tenim el dret de cooperar plenament amb tota autoritat policial o judicial que ens sol·liciti o ens ordeni divulgar la identitat o altra informació de qualsevol persona que utilitzi el Servei. VOSTÈ RENUNCIA A TOTA GARANTIA I MANTINDRÀ INDEMNES ELS PROVEÏDORS, LES SEVES FILIALS I ELS SEUS LLICENCIATARIS I PRESTADORS DE SERVEIS DAVANT TOTA RECLAMACIÓ DERIVADA DE QUALSEVOL ACCIÓ DUTA A TERME PER QUALSEVOL DE LES PARTS ESMENTADES EN EL DECURS O DE RESULTES DE LES INVESTIGACIONS EMPRESES PER AQUESTES PARTS O LES AUTORITATS POLICIALS.

 

Per part nostra declinem tota responsabilitat per qualsevol acció o omissió relacionada amb transmissions, comunicacions o contingut proporcionat per qualsevol usuari o tercer. Declinem tota responsabilitat davant qualsevol persona pel compliment o l’incompliment de les activitats descrites en aquesta secció.

 

Renúncia a garanties

 

Vostè entén que no podem garantir i no garantim que els fitxers disponibles per descarregar per Internet o mitjançant l’ús del Servei estiguin lliures de virus o altres codis destructius. Vostè és responsable d’implementar procediments i controls suficients per complir amb els seus requisits particulars de protecció antivirus i d’exactitud en l’entrada i sortida de dades, i de mantenir un mitjà extern al nostre lloc web per a la recuperació de qualssevol dades perdudes. NO SEREM RESPONSABLES DE CAP PÈRDUA NI CAP DANY PROVOCATS PER ATACS DISTRIBUÏTS DE DENEGACIÓ DE SERVEI, VIRUS NI CAP ALTRE MATERIAL TECNOLÒGICAMENT PERJUDICIAL QUE PUGUI INFECTAR EL SEU EQUIP INFORMÀTIC, PROGRAMES INFORMÀTICS, DADES O ALTRE MATERIAL DE PROPIETAT A CAUSA DE L’ÚS PER PART DE VOSTÈ DELS SERVEIS O D’ELEMENTS OBTINGUTS A TRAVÉS DEL SERVEI O LA DESCÀRREGA DE QUALSEVOL MATERIAL A TRAVÉS DEL SERVEI.

 

VOSTÈ UTILITZA EL SERVEI A COMPTE I RISC DE VOSTÈ. EL SERVEI ES PROPORCIONA “TAL COM ESTÀ” I “SEGONS DISPONIBILITAT”, SENSE OFERIR GARANTIES DE CAP MENA, EXPRESSES NI IMPLÍCITES. NI ELS PROVEÏDORS NI CAP PERSONA ASSOCIADA AMB ELS PROVEÏDORS OFEREIX CAP GARANTIA NI MANIFESTACIÓ EN RELACIÓ AMB L’EXHAUSTIVITAT, SEGURETAT, FIABILITAT, QUALITAT, PRECISIÓ O DISPONIBILITAT DEL SERVEI. SENSE LIMITAR ELS EFECTES DEL QUE S’HA ESTABLERT MÉS AMUNT, NI ELS PROVEÏDORS NI NINGÚ ASSOCIAT AMB ELS PROVEÏDORS MANIFESTEN NI GARANTEIXEN QUE EL SERVEI, EL SEU CONTINGUT NI CAP ELEMENT OBTINGUT A TRAVÉS DEL SERVEI SIGUI PRECÍS, FIABLE, EXEMPT D’ERRORS I INTERRUPCIONS, QUE ELS DEFECTES ES CORREGEIXIN O QUE ELS SERVEIS O ELS ELEMENTS OBTINGUTS MITJANÇANT L’ÚS DELS SERVEIS COMPLEIXIN PER ALTRES MOTIUS LES NECESSITATS O EXPECTATIVES DE VOSTÈ.

 

L’HOTEL MO RENUNCIA EN AQUEST ACTE A OFERIR CAP GARANTIA DE CAP MENA, EXPRESSA NI IMPLÍCITA, CONTRACTUAL O D’ALTRA NATURALESA, INCLOSES, ENTRE D’ALTRES, LES GARANTIES DE COMERCIALITZACIÓ, ABSÈNCIA D’INFRACCIÓ I ADEQUACIÓ PER A UN FI PARTICULAR.

 

RES DEL QUE PRECEDEIX NO AFECTA LES GARANTIES QUE NO ES PUGUIN EXCLOURE O LIMITAR EN VIRTUT DE LA LEGISLACIÓ APLICABLE.

 

Limitació de responsabilitat

 

ELS PROVEÏDORS NO SERAN RESPONSABLES DE DANYS I PERJUDICIS PATITS COM A CONSEQÜÈNCIA DE L’ÚS, LA MODIFICACIÓ, L’APORTACIÓ, LA CÒPIA, LA DISTRIBUCIÓ O LA DESCÀRREGA DE MATERIAL MITJANÇANT L’ÚS DELS SERVEIS. EN CAP CAS NO SERAN RESPONSABLES ELS PROVEÏDORS DE CAP DANY INDIRECTE, PUNITIU, ESPECIAL, ACCIDENTAL O CONSEQÜENT (INCLOSA LA PÈRDUA DE NEGOCI, D’INGRESSOS, DE BENEFICIS, D’ÚS, DE DADES O D’ALTRES AVANTATGES ECONÒMICS), INDEPENDENTMENT DEL SEU ORIGEN, JA SIGUI PER INCOMPLIMENT O PER DELICTE, ENCARA QUE ELS PROVEÏDORS HAGUESSIN ESTAT ADVERTITS PRÈVIAMENT DE LA POSSIBILITAT D’AQUEST DANY.

 

VOSTÈ ÉS RESPONSABLE DE PROTEGIR I FER CÒPIES DE SEGURETAT ADEQUADES DE LES DADES I/O L’EQUIP QUE UTILITZA EN RELACIÓ AMB EL LLOC WEB I NO RECLAMARÀ ALS PROVEÏDORS EN CAS DE PÈRDUA DE DADES, TEMPS DE REPROCESSAMENT, IMPRECISIÓ DE RESULTATS, RETARDS EN FEINES NI LUCRE CESSANT A CAUSA DE L’ÚS DELS SERVEIS.

 

VOSTÈ ACCEPTA MANTENIR INDEMNES ELS PROVEÏDORS, INCLOSOS LES SEVES FILIALS, EMPRESES MATRIUS I SUBSIDIÀRIES, AGENTS, ENCARREGATS, EMPRESES DE GESTIÓ, PRESTADORS DE SERVEIS I DIRECTIUS, I ES COMPROMET A NO PRESENTAR LITIGIS CONTRA ELS PROVEÏDORS EN CAP DEMANDA BASADA EN L’ÚS DELS SERVEIS.

 

Indemnització

 

Vostè accepta defensar, indemnitzar i mantenir indemnes l’Hotel MO, les seves filials, empreses matrius i subsidiàries, directius, empreses de gestió, agents, llicenciadors i prestadors de serveis i els seus respectius encarregats, directors, empleats, contractistes, agents, llicenciadors, subministradors, successors i cessionaris, contra tota reclamació, responsabilitat, danys i perjudicis, sentències, laudes, pèrdues, costos, despeses o taxes (inclosos els honoraris raonables de representació legal) que es derivin o tinguin alguna relació amb la infracció per part seva d’aquestes Condicions d’ús o de l’ús dels Serveis, inclosos, entre d’altres, l’ús del Servei per part seva d’una manera diferent de la que s’autoritza expressament en aquestes Condicions d’ús o l’ús per part seva de qualsevol informació obtinguda a través del Servei.

 

Limitació en el termini d’interposició de demandes

 

QUALSEVOL DENÚNCIA O DEMANDA QUE VOSTÈ PUGUI TENIR PER MOTIUS D’AQUESTES CONDICIONS D’ÚS O DEL SERVEI S’HAURÀ D’INTERPOSAR ABANS D’UN (1) ANY DEL FET QUE HAGI DONAT LLOC A LA DENÚNCIA I, EN CAS CONTRARI, LA DENÚNCIA O DEMANDA QUEDARÀ DESESTIMADA EN FERM.

 

Renúncia i divisibilitat

 

Cap renúncia par part de l’Hotel MO a fer valer qualsevol condició establerta en aquestes Condicions d’ús no s’interpretarà com una renúncia futura ni continuada a fer valer la mateixa condició ni com una renúncia a fer valer cap altra condició; l’absència d’exercici d’un dret o d’una disposició d’aquestes Condicions d’ús per part de l’Hotel MO no constituirà una renúncia a aquest dret o aquesta disposició.

 

Si qualsevol disposició d’aquestes Condicions d’ús és declarada no vàlida, il·legal o no aplicable, per qualsevol motiu, per part d’un tribunal o una altra autoritat amb jurisdicció competent, la disposició afectada s’eliminarà o se’n limitarà l’efecte al mínim, de manera que la resta de disposicions de les Condicions d’ús mantinguin la seva plena vigència i efectivitat.

 

Totalitat de l’acord

 

Les Condicions d’ús i les Polítiques de privadesa constitueixen l’acord únic i íntegre entre vostè i l’Hotel MO en relació amb el Servei i anul·len i substitueixen tota mena d’enteses, acords, manifestacions i garanties coexistents, ja siguin verbals o per escrit, en relació amb el Servei.