ข้อกำหนดและเงื่อนไข

กลุ่มโรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ลจำกัด
ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Fans of M.O.
มกราคม 2018

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป

 

 1. โปรแกรม Fans of M.O. (“โปรแกรม”) ดำเนินการและบริหารจัดการโดยกลุ่มโรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ลจำกัดและบริษัทในเครือ (รวมเรียกว่า “กลุ่มโรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล”) โปรแกรมจะให้แขกของโรงแรมที่บริหารโดยกลุ่มโรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล ซึ่งเข้าร่วมใน Fans of M.O. โปรแกรม (“โรงแรม MO”) โอกาสที่จะได้รับสิทธิประโยชน์บางอย่างจากโรงแรม MO เป็นครั้งคราว ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ใช้กับโปรแกรมระบุไว้ใน "ข้อกำหนดและเงื่อนไข" เหล่านี้
 2. สมาชิกรับทราบและตกลงว่าการเข้าร่วมในโปรแกรมอยู่ภายใต้และขึ้นอยู่กับการยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวของกลุ่มโรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล ซึ่งสามารถดูได้ที่: www.mandarinoriental.com/privacy-policy นโยบายโฆษณาและคุกกี้ ซึ่งสามารถดูได้ที่: www.mandarinoriental.com/cookie-policy และดูประกาศทางกฎหมายได้ที่: www.mandarinoriental.com/legal-notices นโยบายและประกาศจะรวมอยู่ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้
 3. สถานภาพสมาชิกของโปรแกรมจะมีให้กับแขกที่เป็นบุคคลธรรมดาเท่านั้น กลุ่มโรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ลอาจอนุญาตหรือปฏิเสธสถานภาพสมาชิกในโปรแกรมตามดุลยพินิจของกลุ่มโรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ลแต่เพียงผู้เดียว โดยไม่จำเป็นต้องมีเหตุผลหรือคำอธิบายใด ๆ บุคคลต้องมีอายุอย่างน้อย 18 ปีหรือมีอายุในระดับที่บรรลุนิติภาวะแล้วภายใต้กฎหมายท้องถิ่นที่บังคับใช้ ถือเป็นความรับผิดชอบของสมาชิกแต่เพียงผู้เดียวในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าพวกเขาปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านอายุ ลูกค้าบริษัทและ/หรือองค์กรไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนในโปรแกรม
 4. บุคคลที่สมัครและได้รับอนุญาตให้เป็นสมาชิกในโปรแกรม (“สมาชิก”) มีสิทธิ์ได้รับสิทธิประโยชน์ของโปรแกรมเมื่อพวกเขาเข้าพักที่โรงแรม MO ในฐานะแขกที่ชำระเงิน และสิทธิประโยชน์นั้นมีไว้สำหรับการเข้าถึงและข้อเสนอพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้น (รวมเรียกว่า “สิทธิประโยชน์”) สมาชิกทุกคนรับทราบและตกลงว่าพวกเขาต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านอายุที่ระบุไว้ข้างต้นเพื่อรับประโยชน์ตามกฎหมายจากสถานภาพสมาชิกในโปรแกรม
 5. เป็นสมาชิกโปรแกรมได้ฟรี ไม่มีมูลค่าเป็นเงินสดและไม่มีค่าคอมมิชชั่น สมัครเป็นสมาชิกในโปรแกรมโดยไม่ต้องจ่ายเงินซื้อ
 6. สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโปรแกรมทางออนไลน์ได้ที่ www.mandarinoriental.com/fans-of-mo (“เกตเวย์โปรแกรม”) เมื่อลงทะเบียนและ/หรือเข้าร่วมในโปรแกรมแล้ว ถือว่าสมาชิกตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ หากต้องการลงทะเบียนเข้าร่วมโปรแกรม ผู้เข้าพักต้องระบุชื่อและนามสกุล รวมทั้งที่อยู่อีเมลและรหัสผ่านที่ถูกต้อง เมื่อลงทะเบียนสำเร็จ สมาชิกจะได้รับหมายเลขประจำตัวสมาชิก
 7. กลุ่มโรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ลขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือดัดแปลงโปรแกรม โครงสร้างโปรแกรม และ/หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ตามดุลยพินิจของกลุ่มแต่เพียงผู้เดียวได้ทุกเมื่อ โดยมีหรือไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การปรับเปลี่ยนโปรแกรมอาจรวมถึงการเปลี่ยนแปลงสิทธิประโยชน์ ข้อกำหนดในการแลกใช้ และคุณสมบัติของข้อเสนอพิเศษ การใช้โปรแกรมต่อไปของสมาชิกจะถือเป็นการยอมรับการแก้ไขและการปรับเปลี่ยน
 8. สำหรับคำถามเกี่ยวกับโปรแกรมโดยเฉพาะ โปรดส่งข้อความสื่อสารไปยังฝ่ายบริการสมาชิกที่: FansOfMO@mohg.com
 9. กลุ่มโรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ลอาจระงับหรือยุติสถานภาพสมาชิกของสมาชิกในโปรแกรมทันทีเมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและ/หรือด้วยเหตุผลใดก็ตาม และอยู่ในดุลยพินิจของกลุ่มโรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ลแต่เพียงผู้เดียว รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ในกรณีที่กลุ่มโรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ลสงสัยว่า (แม้ว่าจะไม่ได้รับการพิสูจน์) สมาชิกได้ละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ มีส่วนร่วมในการใช้ในทางที่ผิดหรือการกระทำผิดเกี่ยวกับโปรแกรม กระทำการฉ้อโกง ไม่เหมาะสม ในทางเป็นศัตรูหรือในทางที่ผิด ล้มเหลวในการจ่ายเงิน จำนวนเงินใด ๆ ที่เรียกเก็บจากกลุ่มโรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ลหรือโรงแรม MO ใด ๆ ดำเนินการในลักษณะที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อบังคับ กฎหรือกฤษฎีกาที่บังคับใช้ หรืออาศัยอยู่ในหรือย้ายไปยังประเทศที่ห้ามมิให้เป็นสมาชิกภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ การยุติดังกล่าวจะส่งผลให้สิทธิประโยชน์ใด ๆ ถูกริบโดยอัตโนมัติ และสมาชิกจะไม่สามารถเข้าร่วมในโปรแกรมได้อีกต่อไป (บันทึกการยุติดังกล่าวจะถูกเก็บไว้ในบันทึกของกลุ่มโรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล) ไม่มีเนื้อหาใดในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ที่จะจำกัดกลุ่มโรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ลในการใช้สิทธิ์ตามกฎหมายหรือสิทธิ์ที่เท่าเทียมกันหรือการเยียวยา
 10. สมาชิกรับทราบและตกลงว่า กลุ่มโรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ลขอสงวนสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการตีความข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ในกรณีที่มีข้อพิพาทใด ๆ กับสมาชิก การตัดสินของกลุ่มโรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ลเกี่ยวกับข้อพิพาทจะถือเป็นที่สิ้นสุด โดยไม่มีสิทธิ์ในการอุทธรณ์เพิ่มเติม
 11. โรงแรมที่บริหารโดยกลุ่มโรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ลบางแห่งจะไม่เข้าร่วมในโปรแกรม Fans of M.O. และจะไม่ให้สิทธิประโยชน์แก่สมาชิก หากต้องการรับรายชื่อโรงแรมที่บริหารโดยกลุ่มโรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล แต่ไม่ได้เข้าร่วมโปรแกรม Fans of M.O. โปรดติดต่อ FansOfMO@mohg.com
 
สถานภาพสมาชิกในโปรแกรม

 

 1. สถานภาพสมาชิกในโปรแกรมนั้นฟรีและพร้อมให้บริการสำหรับบุคคลที่อาศัยอยู่ในประเทศที่กฎหมายอนุญาตให้เข้าร่วมในโปรแกรมดังกล่าว การเข้าร่วมในโปรแกรมหมายถึงการยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขใด ๆ จากทางกลุ่มโรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ลเป็นครั้งคราว
 2. สมาชิกไม่สามารถถ่ายโอน มอบหมาย หรือจำหน่ายสมาชิกภาพโปรแกรมของตนให้กับบุคคลที่สาม
 3. เมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมโปรแกรม จะเป็นการให้การยินยอมกับกลุ่มโรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ลในการรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรม เมื่อให้ข้อมูลติดต่อแล้ว ถือว่าสมาชิกตกลงที่จะรับการสื่อสารทางการตลาด รวมถึงข้อเสนอและข้อความส่งเสริมการขายจากกลุ่มโรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ลและโรงแรม MO ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายให้ทำเช่นนั้น เช่น ในกรณีที่สมาชิกให้ความยินยอม
 4. กลุ่มโรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ลจะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดในการสื่อสารอันเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงที่อยู่อีเมลหรือข้อมูลติดต่อของสมาชิก หากมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่อีเมล สมาชิกควรแจ้งกับฝ่ายบริการสมาชิก สมาชิกสามารถเข้าใช้งานบัญชีออนไลน์ของตนได้ผ่านทางเกตเวย์โปรแกรม
 5. สมาชิกมีหน้าที่รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการรับรองว่าการเข้าถึงสถานภาพสมาชิกออนไลน์ในโปรแกรมได้รับการปกป้องโดยใช้รหัสผ่านที่เป็นความลับและรัดกุม/ปลอดภัย และรหัสผ่านดังกล่าวจะต้องไม่ถูกเปิดเผยต่อบุคคลอื่น กลุ่มโรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ลไม่อาจรับผิดชอบต่อผลที่ตามมาของการเข้าถึงบัญชีของสมาชิกโดยไม่ได้รับอนุญาต
 6. การให้ข้อมูลสมมติ ไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จอาจส่งผลให้สมาชิกโปรแกรมของคุณสิ้นสุดลงและสูญเสียสิทธิประโยชน์ทั้งหมด
 7. บุคคลไม่ได้รับอนุญาตให้เป็นสมาชิกมากกว่าหนึ่งรายการ ในกรณีที่มีการกำหนดหมายเลขบัญชีมากกว่าหนึ่งหมายเลขให้กับบุคคลเดียวกัน บัญชีที่ซ้ำกันอาจถูกยกเลิกโดยกลุ่มโรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ลและเฉพาะสิทธิประโยชน์ ยกเว้นสิทธิประโยชน์ต้อนรับใด ๆ จะถูกโอนไปยังบัญชีที่เหลือตามที่กลุ่มโรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ลกำหนดตามดุลยพินิจกลุ่มโรงแรม
 8. สถานภาพสมาชิกอาจถูกยกเลิกโดยสมาชิกเมื่อใดก็ได้โดยต้องแจ้งฝ่ายบริการสมาชิกทางอีเมล การยกเลิกอาจใช้เวลาถึงสอง (2) สัปดาห์จึงจะสิ้นสุด เมื่อยกเลิก สถานภาพสมาชิกจะถูกปิดใช้งานและข้อเสนอหรือสิทธิประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่ได้ใช้จะถูกริบ
 9. กลุ่มโรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ลอาจยุติสถานภาพสมาชิกใด ๆ ที่ไม่ได้มีการใช้งานเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าห้าปี ตามดุลยพินิจของกลุ่มโรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ลแต่เพียงผู้เดียว โดยสิทธิประโยชน์ที่ไม่ได้ใช้จะถูกริบ สถานภาพสมาชิกจะสิ้นสุดลงโดยอัตโนมัติเมื่อสมาชิกเสียชีวิต โดยสิทธิประโยชน์ที่ไม่ได้ใช้จะถูกริบ
 
ความเป็นส่วนตัวของข้อมูลและการสื่อสารสำหรับสมาชิก

 

 1. สมาชิกยอมรับและตกลงอย่างชัดแจ้งว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดทำโดยหรือในนามของสมาชิกเมื่อลงทะเบียนเป็นสมาชิกในโปรแกรม และ/หรือมอบให้และ/หรือได้รับโดยกลุ่มโรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ลในระหว่างการเป็นสมาชิก จะดำเนินการกลุ่มโรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ลตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของกลุ่มโรงแรม (ดูได้ที่: www.mandarinoriental.com/privacy-policy) กลุ่มโรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ลประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกดังต่อไปนี้โดยเฉพาะแต่ไม่จำกัดเพียง:
  1. กลุ่มโรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ลจะรวบรวม เก็บรักษา และประมวลผลชื่อสมาชิก รายละเอียดการติดต่อ ข้อมูลประชากร ความชอบ (รวมถึงการแพ้อาหาร ภาวะทางการแพทย์ และข้อมูลที่ละเอียดอ่อนอื่น ๆ ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายให้ทำเช่นนั้น) และข้อมูลการทำธุรกรรม (เรียกรวมกันว่า “PII”) จากข้อมูลที่สมาชิกให้กับกลุ่มโรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ลและโรงแรม MO และจากการปฏิสัมพันธ์ส่วนตัวที่สมาชิกมีกับเจ้าหน้าที่บริการในสถานที่ซึ่งบริหารงานโดยกลุ่มโรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ลเพื่อให้กลุ่มโรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ลสามารถแจ้งให้สมาชิกทราบและ/หรือให้บริการแก่สมาชิก หากทางกลุ่มโรงแรมพิจารณาว่าสมาชิกอาจสนใจหรือที่สมาชิกอาจร้องขอจากกลุ่มโรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ลและ/หรือโรงแรม MO เป็นครั้งคราว
  2. PII ของสมาชิกจะนำไปแบ่งปันกับเครือข่ายบริษัททั่วโลกของกลุ่มโรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ลและผู้ให้บริการที่ช่วยเหลือกลุ่มโรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ลในการดูแลจัดการ PII ของสมาชิก (รวมเรียกว่า "เครือข่ายโรงแรม MO") ดังนั้นจึงอาจมีการโอน ประมวลผล และจัดเก็บ PII ของสมาชิกในประเทศที่สมาชิกไม่ได้อาศัยอยู่ (รวมถึงนอกเขตเศรษฐกิจยุโรปหากสมาชิกเป็นผู้พำนักอาศัยในเขตเศรษฐกิจยุโรป)
  3. เครือข่ายโรงแรม MO จะติดต่อสมาชิกทางจดหมาย อีเมล โทรศัพท์ ข้อความ และ/หรือ โทรสาร เพื่อแจ้งให้สมาชิกทราบข่าวสารและโปรโมชั่นเกี่ยวกับโรงแรม การเดินทาง อาหารและเครื่องดื่ม สปา การประชุม แฟชั่น และผลิตภัณฑ์อสังหาริมทรัพย์และบริการที่เกี่ยวข้องหรือที่เชื่อมต่อกับโปรแกรมและ/หรือโรงแรม MO ตามที่กฎหมายอนุญาต เช่น ในกรณีที่สมาชิกให้ความยินยอม
 2. สมาชิกอาจยกเลิกการรับการสื่อสารจากทางโปรแกรมโดยการอัปเดตโปรไฟล์สมาชิกออนไลน์ผ่านทางเกตเวย์โปรแกรมหรือโดยแจ้งฝ่ายบริการสมาชิกโดยตรง การยกเลิกวิธีอื่น ๆ จะไม่สามารถใช้ได้หรือยอมรับได้ เว้นแต่จะตกลงเป็นอย่างอื่นเป็นลายลักษณ์อักษรโดยกลุ่มโรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล อย่างไรก็ตาม เมื่อใช้สิทธิ์การยกเลิกดังกล่าว การเข้าถึงสิทธิประโยชน์ของสมาชิกอาจถูกจำกัดหรือเป็นผลให้มีข้อจำกัด
 3. การสื่อสารเกี่ยวกับโปรแกรมจะนำส่งไปยังที่อยู่ทางไปรษณีย์ ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ หรือรายละเอียดการติดต่ออื่น ๆ ของสมาชิกตามที่ระบุไว้ในบัญชีของสมาชิก สมาชิกมีหน้าที่รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการรักษาอีเมล หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ทางไปรษณีย์ และรายละเอียดการติดต่ออื่น ๆ ให้เป็นปัจจุบัน และรักษารายละเอียดการติดต่อดังกล่าวทั้งหมดให้ปลอดภัยจากการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต
 4. สมาชิกสามารถเปลี่ยนแปลงรายละเอียดส่วนบุคคลที่กลุ่มโรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ลถือครองได้ตลอดเวลาโดยการเข้าถึงบัญชีสมาชิกของโปรแกรมผ่านทางเกตเวย์โปรแกรม กลุ่มโรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ลอาจกำหนดให้สมาชิกส่งเอกสารประกอบที่เป็นที่พอใจแก่กลุ่มโรงแรม ก่อนที่จะอนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดส่วนตัวของสมาชิก (เช่น การเปลี่ยนชื่อตามกฎหมาย)
 5. กลุ่มโรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ลอาจเปิดเผยรายละเอียดสถานภาพสมาชิกในโปรแกรมตามขอบเขตที่กำหนดโดยกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง หรือตามคำสั่งศาล
 
สิทธิประโยชน์ของโปรแกรม

 

 1. สมาชิกรับทราบและตกลงว่า ในส่วนที่เกี่ยวกับการใช้และการเพลิดเพลินกับสิทธิประโยชน์ของสมาชิกที่โรงแรม MO: (ก) การใช้งานจริงและการเพลิดเพลินกับสิทธิประโยชน์ของสมาชิกไม่ได้จัดให้โดยกลุ่มโรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ลเอง แต่โดยโรงแรม MO ที่สมาชิกเลือก เพื่อใช้หรือเพลิดเพลินกับสิทธิประโยชน์นั้น ๆ (ข) กลุ่มโรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ลใช้โปรแกรมเพื่ออำนวยความสะดวกในการสื่อสารระหว่างสมาชิกและโรงแรม MO เพื่อให้สมาชิกสามารถรับสิทธิประโยชน์โดยตรงจากโรงแรม MO (ค) การเรียกร้อง ความเสียหาย ความรับผิด และค่าใช้จ่ายใด ๆ ในลักษณะหรือลักษณะใด ๆ ที่เกิดขึ้นจาก เกี่ยวข้องหรือเชื่อมโยงกับการใช้หรือการเพลิดเพลินกับสิทธิประโยชน์ของสมาชิกที่โรงแรม MO จะถูกนำโดยสมาชิกโดยเฉพาะต่อโรงแรม MO นั้นเท่านั้น และจะอยู่ภายใต้สัญญาของสมาชิกกับโรงแรม MO นั้น (ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย) สำหรับการจัดหาสิทธิประโยชน์ให้กับสมาชิก (“สัญญาท้องถิ่น”) และ (ง) สัญญาท้องถิ่นจะอยู่ภายใต้กฎหมายท้องถิ่นและสถานที่ที่ใช้บังคับกับโรงแรม MO นั้นที่จัดหาสิทธิประโยชน์ให้กับสมาชิก
 2. สามารถดูรายการสิทธิประโยชน์ที่มีอยู่ในปัจจุบันได้ที่ www.mandarinoriental.com/fans-of-mo/terms-conditions/benefits สิทธิประโยชน์เหล่านี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง แทนที่หรือลบออกได้โดยกลุ่มโรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ลเป็นครั้งคราว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของกลุ่มโรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ลและความพร้อมให้บริการ
 3. ยกเว้นที่กำหนดไว้อย่างชัดแจ้งในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ สิทธิประโยชน์ที่มีให้สำหรับสมาชิกถือเป็นโมฆะหากสมาชิกขาย แลกเปลี่ยน ประมูล บริจาค มอบหมาย ส่งต่อ หรือถ่ายโอน (หรือพยายามทำเช่นนั้น) ในลักษณะที่ไม่มีการอนุญาตอย่างชัดแจ้งโดยข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ หรือได้รับอนุญาตโดยกลุ่มโรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล (เป็นลายลักษณ์อักษร) ตามดุลยพินิจของกลุ่มโรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ลแต่เพียงผู้เดียว
 4. สิทธิประโยชน์อยู่ภายใต้กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และอาจมีภาษีและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง ภาษีและค่าธรรมเนียมทั้งหมดเป็นความรับผิดชอบของสมาชิกแต่เพียงผู้เดียว
 5. สมาชิกจะมีสิทธิ์ได้รับผลประโยชน์ก็ต่อเมื่อพวกเขาได้ระบุตัวตนอย่างชัดเจนต่อเจ้าหน้าที่แผนกต้อนรับส่วนหน้าของโรงแรม MO เมื่อทำการเช็คอินและแจ้งหมายเลขรหัสสมาชิก
 6. สิทธิประโยชน์บางข้ออาจไม่มีในโรงแรม MO บางแห่ง
 7. สิทธิประโยชน์นี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นหรือส่วนลดอื่น ๆ ได้ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น
 8. หากสิทธิประโยชน์ที่โรงแรม MO จัดหาให้รวมถึงข้อกำหนดในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตที่โรงแรม MO สมาชิกจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้สิทธิ์การใช้งานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงตามที่แนบมากับส่วนท้ายของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้
 
การชดใช้ค่าเสียหายและความรับผิด

 

 1. สมาชิกตกลงที่จะสละสิทธิ์ ยกเว้นความผิด ถือว่าไม่เป็นอันตรายและไม่ยึดถือในทุกสถานการณ์ และสัญญาว่าจะไม่ฟ้องร้องกลุ่มโรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล ผู้ถือหุ้น พนักงาน ตัวแทนหรือผู้รับจ้าง (เรียกรวมกันว่า “ฝ่ายที่ได้รับความคุ้มครอง”) เพื่อการร้องเรียน ความเสียหาย ความรับผิด และค่าใช้จ่ายเรื่องใดเรื่องหนึ่งและทั้งหมด ในลักษณะหรือลักษณะใด ๆ ที่เกิดขึ้นจาก เกี่ยวข้อง หรือเชื่อมโยงกับสถานภาพสมาชิกภายใต้โปรแกรม และ/หรือการใช้หรือเพลิดเพลินกับสิทธิประโยชน์ของสมาชิก
 2. ในกรณีที่สมาชิกมีข้อร้องเรียน ความไม่พอใจ ข้อเรียกร้อง หรือประเด็นอื่นใดในลักษณะที่เกิดจาก เกี่ยวข้องหรือเชื่อมโยงกับสถานภาพสมาชิกภายใต้โปรแกรม และ/หรือการใช้หรือเพลิดเพลินกับสิทธิประโยชน์ของสมาชิก การเยียวยาแก้ไขจากกลุ่มโรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ลต่อสมาชิกแต่เพียงผู้เดียว จะถือเป็นการยุติสถานภาพสมาชิกในโปรแกรม
 3. ไม่ว่าในกรณีใด คู่สัญญาที่ได้รับความคุ้มครองจะไม่รับผิดต่อความเสียหายใด ๆ ทั้งทางตรง ทางอ้อม พิเศษ เป็นตัวอย่าง บทลงโทษ ความเสียหายโดยบังเอิญหรือเป็นผลสืบเนื่องใด ๆ ไม่ว่าจะเกิดจากสัญญา การละเมิดหรืออื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับโปรแกรมหรือข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ในทางใดก็ตาม
 
ข้อกำหนดอื่น ๆ

 

 1. ไม่มีการรับประกันหรือการรับรอง ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย กลุ่มโรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ลไม่รับประกันหรือรับรอง ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยเกี่ยวกับประเภท คุณภาพ หรือความเหมาะสมของสินค้าหรือบริการที่จัดหาให้ผ่านทางโปรแกรมหรือโดยโรงแรม MO
 2. ไม่รับผิดชอบต่อการกระทำ ข้อผิดพลาด หรือการละเว้น กลุ่มโรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ลไม่รับผิดชอบต่อ: (ก) การสูญหายหรือการชี้ผิด หรือความล่าช้าในการรับ การสมัครสมาชิก การติดต่อ คำขอแลกรางวัล หรือสิทธิประโยชน์ใด ๆ (ข) การขโมยหรือการไถ่ถอนผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาต (ค) การกระทำหรือการละเว้นใด ๆ ของบุคคลที่สาม (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงโรงแรม MO) หรือ (ง) ข้อผิดพลาดใด ๆ ที่มีการเผยแพร่เกี่ยวกับโปรแกรม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อผิดพลาดด้านราคาหรือการพิมพ์ ข้อผิดพลาดในคำอธิบาย ข้อผิดพลาดเกี่ยวกับโรงแรม MO และข้อผิดพลาดในการให้สิทธิประโยชน์แก่สมาชิก กลุ่มโรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ลขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อผิดพลาดใด ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 3. ภาษาที่แพร่หลาย ในกรณีที่มีข้อแตกต่างระหว่างฉบับภาษาอังกฤษและฉบับแปลของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ให้ยึดฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลัก
 4. การสละสิทธิ์ การสละสิทธิ์ของกลุ่มโรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ลต่อการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้โดยสมาชิกคนใดจะไม่ถือส่วนหนึ่งของการสละสิทธิ์ของการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ก่อนหน้าหรือภายหลัง ความล้มเหลวของกลุ่มโรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ลในการยืนกรานให้สมาชิกปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้อย่างเข้มงวด จะไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิ์หรือการเยียวยาใด ๆ ที่กลุ่มโรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ลอาจมีต่อสิ่งนั้นหรือสมาชิก กลุ่มโรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ลอาจสละสิทธิ์การปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ตามดุลยพินิจของกลุ่มโรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ลแต่เพียงผู้เดียว และอาจจัดโปรโมชั่นเป็นครั้งคราวเพื่อมอบสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมแก่สมาชิกที่เลือก
 5. การมีผลบังคับใช้แบบแยกกัน หากมีการประกาศว่าข้อกำหนดใด ๆ ของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้เป็นโมฆะโดยคำสั่ง กฤษฎีกา หรือการตัดสินของศาลในเขตอำนาจ ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะต้องถูกตีความเสมือนว่าไม่มีการแทรกข้อกำหนดดังกล่าวไว้ในเอกสารฉบับนี้ และการไม่มีผลบังคับใช้ดังกล่าวนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อข้อกำหนดอื่น ๆ ของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ข้อกำหนดทั้งหมดที่ไม่ได้รับผลกระทบจากกรณีการไม่มีผลบังคับใช้ดังกล่าวจะยังคงมีผลบังคับใช้โดยสมบูรณ์
 6. กฎหมายที่บังคับใช้ สถานภาพสมาชิกในโปรแกรมและการร้องเรียน ความไม่พอใจ ข้อเรียกร้อง หรือปัญหาอื่น ๆ ที่ยกขึ้นมาฟ้องกลุ่มโรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ลที่เกี่ยวข้องหรือเชื่อมโยงกับโปรแกรมจะอยู่ภายใต้กฎหมายของเขตบริหารพิเศษฮ่องกง
 7. การระงับข้อพิพาท สมาชิกตกลงว่าข้อพิพาท ข้อโต้แย้ง หรือการเรียกร้องทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ และ/หรือสถานภาพสมาชิกในโปรแกรม หรือการฝ่าฝืน การยุติ หรือการไม่มีผลบังคับใช้ของข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าว จะต้องได้รับการตัดสินโดยอนุญาโตตุลาการตามกฎอนุญาโตตุลาการของศูนย์อนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศประจำฮ่องกง สถานที่ตามกฎหมายของการอนุญาโตตุลาการจะเป็นฮ่องกง จะมีอนุญาโตตุลาการหนึ่งคนและภาษาที่จะใช้ในกระบวนการอนุญาโตตุลาการจะเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
 8. ข้อตกลงทั้งหมด ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ รวมทั้งที่รวมอยู่ในข้อตกลงนี้หรือที่อ้างถึงในที่นี้ถือเป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างกลุ่มโรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ลและสมาชิกที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้ และแทนที่ความเข้าใจหรือข้อตกลงก่อนหน้านี้ (ไม่ว่าจะด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษร) และอาจไม่สามารถแก้ไขได้เว้นแต่จะตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษร หรือตามที่กลุ่มโรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ลอาจแก้ไขหรือปรับแก้แต่เพียงฝ่ายเดียวตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้สิทธิ์การใช้งานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ("ข้อกำหนดการใช้งาน")

 

การยอมรับข้อกำหนดการใช้งาน

 

ข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้จัดทำขึ้นโดยและระหว่าง (1) สมาชิก (“คุณ” หรือ “ของคุณ”) และ (2) โรงแรม MO ที่คุณได้รับประโยชน์จากสิทธิ์การใช้งานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งานอย่างละเอียดก่อนที่คุณจะเริ่มใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ("บริการ" หรือ "บริการต่าง ๆ") ที่โรงแรม MO เมื่อใช้บริการแล้ว ถือว่าคุณยอมรับและตกลงที่จะผูกพันและปฏิบัติตามข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ นโยบายความเป็นส่วนตัวของกลุ่มโรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ลซึ่งแสดงไว้ที่ mandarinoriental.com/privacy-policy และที่อ้างอิงไว้ในเอกสารฉบับนี้ และนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Guest-Tek Interactive Entertainment Ltd. (“Guest-Tek”) ซึ่งแสดงไว้ที่ guesttek.com/privacy-policy/ หากคุณไม่ต้องการยอมรับข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้หรือนโยบายความเป็นส่วนตัว คุณต้องไม่เข้าถึงหรือใช้บริการ

 

การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการใช้งาน

 

เราในฐานะโรงแรม MO และ Guest-Tek ที่เกี่ยวข้องอาจแก้ไขและปรับปรุงข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้เป็นครั้งคราวตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดจะมีผลทันทีเมื่อเราโพสต์ และนำไปใช้กับการเข้าถึงและการใช้บริการทั้งหมดหลังจากนั้น

 

การที่คุณใช้บริการต่อไปหลังจากการโพสต์ข้อกำหนดการใช้งานฉบับแก้ไขหมายความว่าคุณยอมรับและเห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลง คุณต้องตรวจสอบหน้านี้เป็นครั้งคราวเพื่อให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เนื่องจากมีผลผูกพันกับคุณ

 

การเข้าถึงบริการและความปลอดภัยของบัญชี

 

เราขอสงวนสิทธิ์ในการเพิกถอนหรือแก้ไขบริการตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เราจะไม่รับผิดชอบหากบริการทั้งหมดหรือบางส่วนไม่สามารถใช้งานได้ไม่ว่าในเวลาใดหรือในช่วงเวลาใดก็ตาม ในบางครั้ง เราอาจจำกัดการเข้าถึงบริการสำหรับผู้ใช้ รวมถึงผู้ใช้ที่ลงทะเบียน

 

คุณมีหน้าที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้

 

 • การเตรียมการทั้งหมดที่จำเป็นเพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบริการได้
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกคนที่เข้าถึงบริการผ่านการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของคุณรับทราบข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้และปฏิบัติตาม
 • ในการเข้าถึงบริการหรือทรัพยากรบางอย่างที่มีให้ คุณอาจถูกขอให้ระบุรายละเอียดการลงทะเบียนหรือข้อมูลอื่น ๆ เป็นเงื่อนไขของการใช้บริการที่ว่าข้อมูลทั้งหมดที่คุณให้นั้นต้องถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และสมบูรณ์ คุณตกลงว่าข้อมูลทั้งหมดที่คุณให้เพื่อลงทะเบียนกับบริการนี้หรืออื่น ๆ อยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้อง และคุณยินยอมต่อการกระทำทั้งหมดที่เราดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลของคุณที่สอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้อง
 • หากคุณเลือกหรือได้รับชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน หรือข้อมูลอื่นใดเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการรักษาความปลอดภัยของเรา คุณต้องปฏิบัติต่อข้อมูลดังกล่าวเป็นความลับ และคุณต้องไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อบุคคลหรือหน่วยงานอื่นใด คุณรับทราบว่าบัญชีของคุณเป็นส่วนตัว และตกลงที่จะไม่ให้บุคคลอื่นเข้าถึงบริการหรือบางส่วนของบริการโดยใช้ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน หรือข้อมูลความปลอดภัยอื่น ๆ ของคุณ คุณตกลงที่จะแจ้งให้เราทราบทันทีหากมีการเข้าถึงหรือใช้ชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่านของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือการละเมิดความปลอดภัยอื่นใด คุณตกลงที่จะตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณออกจากบัญชีของคุณเมื่อสิ้นสุดแต่ละเซสชัน คุณควรใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อเข้าถึงบัญชีของคุณจากคอมพิวเตอร์สาธารณะหรือคอมพิวเตอร์ที่ใช้ร่วมกัน เพื่อไม่ให้ผู้อื่นดูหรือบันทึกรหัสผ่านหรือข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ของคุณได้

เรามีสิทธิ์ที่จะปิดใช้งานชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน หรือตัวระบุอื่น ๆ ได้ตลอดเวลา ไม่ว่าคุณจะเลือกหรือกำหนดโดยเราตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวด้วยเหตุผลใดก็ตาม รวมถึงหากคุณละเมิดข้อกำหนดใด ๆ ของข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้

 

ข้อตกลงเกี่ยวกับสิทธิ์การใช้งานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง

 

คุณต้องใช้อินเทอร์เน็ตอย่างเคารพให้เกียรติ สุภาพ และมีความรับผิดชอบ โดยคำนึงถึงสิทธิ์ของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตรายอื่น เราคาดหวังให้คุณมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการทำงานของอินเทอร์เน็ต ประเภทของการใช้งานที่ยอมรับได้โดยทั่วไป และประเภทของการใช้งานที่ต้องหลีกเลี่ยง สำหรับการใช้งานที่ถือว่ายอมรับได้ การใช้สามัญสำนึกถือเป็นแนวทางที่ดีที่สุด เมื่อใช้บริการแล้ว ถือว่าคุณตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ อย่าใช้บริการหากคุณไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ บริการนี้จัดหาให้คุณโดยโรงแรม MO ที่ให้สิทธิ์การใช้งานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและ Guest-Tek (เรียกรวมกันว่า “ผู้ให้บริการ”)

 

การไม่ปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้อาจส่งผลกระทบอย่างใดก็ได้ตั้งแต่คำเตือนไปจนถึงการระงับสิทธิพิเศษหรือการยุติการเข้าถึงบริการของคุณ การตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้ให้บริการอาจส่งต่อการละเมิดกฎหมายที่อาจเกิดขึ้นไปยังหน่วยงานที่เหมาะสม อาจให้ความร่วมมือในการสืบสวนความผิดทางอาญาหรือทางแพ่งที่ต้องสงสัย และจะร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เมื่อกฎหมาย หมายศาล หรือเมื่อความปลอดภัยสาธารณะตกอยู่ในอันตราย

 

เมื่อใช้บริการนี้แล้ว ถือว่าคุณใช้อินเทอร์เน็ตด้วยความเสี่ยงของคุณเอง ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาทางอินเทอร์เน็ตใด ๆ ที่คุณดู หรือการทำธุรกรรมหรือการส่งข้อมูลที่คุณดำเนินการโดยใช้บริการ

 

การใช้งานทั่วไป

 

บริการต่าง ๆ ได้แก่ สิทธิ์การใช้งานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงจากห้องพักและ/หรือห้องประชุม การใช้บริการเหล่านี้ของคุณอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อกำหนดการใช้งานซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้แนวทางที่คุณต้องปฏิบัติตามในการใช้บริการของคุณ คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่มีการต้องห้าม

 

ตามหลักปฏิบัติโดยทั่วไป ผู้ให้บริการจะไม่ตรวจสอบกิจกรรมของผู้ที่ใช้บริการแบบเชิงรุก เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ใช้ปฏิบัติตามข้อกำหนดการใช้งานและ/หรือกฎหมายเหล่านี้ หากผู้ให้บริการได้รับการแจ้งเตือนถึงการละเมิดหรือแนวโน้มว่ามีการละเมิดข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ ผู้ให้บริการจะใช้มาตรการใดก็ตามที่จำเป็นเพื่อหยุดหรือป้องกันการละเมิดเหล่านั้น รวมถึงการกระทำที่อธิบายไว้ในที่นี้

 

ในระหว่างการใช้บริการ คุณตกลงที่จะรักษาข้อมูลที่ระบุตัวตนใด ๆ ที่มอบหมายให้กับคุณให้เป็นส่วนตัวและเป็นความลับ ข้อมูลเหล่านี้รวมถึงชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน ที่อยู่ IP ที่อยู่ MAC และวิธีการรับรองความถูกต้องอื่น ๆ

 

แนวทางการใช้งาน

 

ต่อไปนี้เป็นรายการคำแนะนำสำหรับการใช้บริการ หลักเกณฑ์เหล่านี้ไม่ได้รวมถึงรายการพฤติกรรมต้องห้าม

 

การละเมิดอีเมลและการสแปม

 

บริการที่คุณได้รับจากผู้ให้บริการอาจรวมถึงความสามารถในการส่งและรับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ห้ามใช้บัญชีอีเมลอิเล็กทรอนิกส์ของคุณเพื่อส่งข้อความเชิงพาณิชย์ที่ไม่พึงประสงค์ ห้ามส่งข้อความอิเล็กทรอนิกส์จำนวนมากหรือ "การก่อกวนผู้รับจดหมาย" (การส่งจดหมายที่ไม่ได้ร้องขอจำนวนมากหรือการจงใจส่งไฟล์แนบขนาดใหญ่มากไปยังผู้รับคนเดียว) ห้ามปลอมแปลงส่วนหัวของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (ที่อยู่) โดยไม่คำนึงถึงเนื้อหาเชิงพาณิชย์ ห้ามใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์เพื่อก่อกวนหรือข่มขู่ผู้ใช้รายอื่น

 

การส่งสแปม การส่งข้อความอีเมลเชิงพาณิชย์ที่ไม่พึงประสงค์จำนวนมาก หรืออีเมลจำนวนมากที่ไม่พึงประสงค์เพื่อโฆษณา เสนอ ขาย หรือซื้อสินค้าหรือบริการใด ๆ สำหรับธุรกิจหรือบุคคลใด ๆ เป็นสิ่งต้องห้ามโดยเด็ดขาด ในการตอบสนองต่อข้อร้องเรียน ผู้ให้บริการมีดุลยพินิจในการพิจารณาจากหลักฐานทั้งหมดที่ได้รับ ไม่ว่าผู้รับจะมาจากรายชื่ออีเมลที่เลือกรับหรือไม่

 

เพื่อรักษาประสิทธิภาพของเครือข่าย คุณไม่ควรส่งเอกสารแนบทางอีเมลที่มีขนาดใหญ่เกินสมควร คุณต้องไม่เรียกใช้โปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อหยุดการกำจัดเวลาการไม่มีกิจกรรมของเครือข่ายและต้องไม่ทำให้การส่งต่อ SMTP ที่เปิดอยู่ค้างไว้

 

การสนับสนุนการละเมิดข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้

 

ห้ามมิให้คุณโฆษณา ส่งต่อ หรือจัดให้มีซอฟต์แวร์ โปรแกรม ผลิตภัณฑ์ หรือบริการใด ๆ ที่ออกแบบมาเพื่อละเมิดหรือสนับสนุนการละเมิดข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้โดยเด็ดขาด ซึ่งรวมถึงการสนับสนุนวิธีการสแปม การเริ่มส่ง Ping ฟลัด การก่อกวนผู้รับจดหมาย การปฏิเสธการโจมตีบริการ และการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์

 

กิจกรรมที่ผิดกฎหมายและการละเมิด

 

กิจกรรมใด ๆ ในเครือข่ายผู้ให้บริการที่เป็นการละเมิดกฎหมายในประเทศหรือท้องถิ่นถือเป็นการละเมิดข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ กิจกรรมต้องห้ามรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง: การส่งเนื้อหาลามกอนาจาร จงใจแพร่ไวรัสคอมพิวเตอร์ การเข้าถึงเครือข่ายส่วนตัวโดยไม่ได้รับอนุญาต มีส่วนร่วมในการส่งซอฟต์แวร์ละเมิดลิขสิทธิ์ ดำเนินการหรือมีส่วนร่วมในการพนันที่ผิดกฎหมาย การชักชวนสำหรับแผนพีระมิดที่ผิดกฎหมายผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือเว็บไซต์อินเทอร์เน็ต กลุ่มข่าว Usenet แชทรีเลย์ หรือการโพสต์ในห้องสนทนา

 

ห้ามคุณใช้บริการหรือกระทำการในลักษณะที่:

 

 • ละเมิดกฎ ข้อบังคับ และนโยบายที่ใช้กับเครือข่าย เซิร์ฟเวอร์ ฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ เว็บไซต์ หรือ ISP ที่คุณเข้าถึงผ่านบริการ
 • ฝ่าฝืนกฎหมาย ข้อบังคับ สนธิสัญญาหรือพิกัดอัตราศุลกากร
 • ฝ่าฝืนหรือละเมิดลิขสิทธิ์ของบุคคลที่สาม
 • เป็นการหมิ่นประมาท ฉ้อโกง มุ่งร้าย อนาจาร น่ารังเกียจ หรือหลอกลวง
 • หาประโยชน์ ทำร้าย หรือพยายามแสวงหาประโยชน์หรือทำร้ายผู้เยาว์ในทางใดทางหนึ่งโดยการเปิดเผยเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม ขอข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้ หรืออื่น ๆ
 • จำกัดหรือขัดขวางการใช้หรือความเพลิดเพลินของบริการของใครก็ตาม ซึ่งตามที่เราพิจารณาแล้วอาจเป็นอันตรายต่อโรงแรม MO หรือผู้ใช้บริการหรือทำให้พวกเขาต้องรับผิด
 • คุกคาม ก่อกวน ข่มเหง หรือข่มขู่ผู้อื่น
 • สร้างความเสียหายต่อชื่อหรือชื่อเสียงของผู้ให้บริการ บริษัทในเครือหรือบริษัทย่อย
 • หรือสร้างหรือพยายามใช้ชื่อโดเมนที่เป็นการหมิ่นประมาท ฉ้อโกง อนาจาร น่ารังเกียจ หลอกลวง คุกคาม ดูถูก ก่อกวน หรือสร้างความเสียหายต่อชื่อหรือชื่อเสียงของผู้ให้บริการ
 • อาจปิดใช้งาน สร้างภาระหนัก ความเสียหาย หรือทำให้บริการบกพร่อง หรือแทรกแซงการใช้งานบริการของบุคคลอื่น รวมถึงความสามารถในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมเรียลไทม์ผ่านบริการ
 • ใช้โรบ็อต สไปเดอร์หรืออุปกรณ์อัตโนมัติ กระบวนการหรือวิธีการเข้าถึงบริการเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ
 • ใช้กระบวนการด้วยตนเองในการตรวจสอบหรือคัดลอกเนื้อหาใด ๆ หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่ไม่ได้รับอนุญาตโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า
 • ใช้อุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ หรืองานประจำใด ๆ ที่รบกวนการทำงานที่เหมาะสมของบริการ
 • แนะนำไวรัส ม้าโทรจัน เวิร์ม ลอจิกบอมบ์ หรือเนื้อหาอื่นใดที่เป็นอันตรายหรือเป็นอันตรายต่อเทคโนโลยี
 • พยายามเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต แทรกแซง สร้างความเสียหายหรือรบกวนส่วนใด ๆ ของบริการ หรือเซิร์ฟเวอร์ คอมพิวเตอร์ หรือฐานข้อมูลใด ๆ ที่เชื่อมต่อกับบริการ
 • หรือพยายามแทรกแซงการทำงานที่เหมาะสมของบริการ การละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา

 

ห้ามมิให้คุณเปิดเผย เผยแพร่ ส่ง คัดลอก อัปโหลด โพสต์ ส่งต่อ ผลิตซ้ำ ขโมย ละเมิด หรือแจกจ่ายข้อมูล ซอฟต์แวร์ หรือเนื้อหาอื่น ๆ ที่ได้รับการคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ความลับทางการค้าใด ๆ สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอื่น กฎหมายเครื่องหมายการค้า (โดยสิทธิ์ในความเป็นส่วนตัวหรือการเผยแพร่) หรือสิทธิ์ในกรรมสิทธิ์อื่น ๆ ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง เว้นแต่คุณจะเป็นเจ้าของหรือควบคุมสิทธิ์ในนั้นหรือได้รับความยินยอมที่จำเป็นทั้งหมดให้ทำเช่นเดียวกัน ข้อห้ามนี้รวมถึงการใช้วัสดุหรือข้อมูลใด ๆ รวมถึงรูปภาพหรือภาพถ่ายที่มีให้ผ่านบริการ

 

Internet Relay Chat และการโพสต์ในห้องสนทนาและการละเมิด

 

แม้ว่าผู้ให้บริการจะไม่เสนอซอฟต์แวร์หรือการสนับสนุนด้านเทคนิคสำหรับ Internet Relay Chat (IRC) แต่คุณก็สามารถใช้บริการเพื่อเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ IRC และเครือข่ายที่ดูแลโดยบุคคลที่สามได้ โปรดจำไว้ว่าคุณเป็นแขกเมื่อคุณใช้สิ่งอำนวยความสะดวกเหล่านี้ เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่คุณจะต้องไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่อาจรบกวนการเข้าถึง IRC ของลูกค้ารายอื่น

 

คุณต้องไม่ใช้สคริปต์ IRC หรือโปรแกรมที่ขัดขวางหรือปฏิเสธบริการแก่ผู้ใช้รายอื่นบนเซิร์ฟเวอร์ โฮสต์ เครือข่าย หรือช่องสัญญาณอื่นใด

 

คุณจะไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่คุกคามผู้ใช้รายอื่น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ฟลัด (การป้อนข้อความอย่างรวดเร็วโดยมีเจตนาที่จะรบกวนบริการ) การกะพริบ (ขัดขวางการจำลองเทอร์มินัล) การครอบครอง (การยึดอย่างไม่เหมาะสมและการละเมิดสิทธิ์ของผู้ให้บริการ) การพยายามส่งข้อความส่วนตัวไปยังผู้ที่ไม่ต้องการรับ พยายามกลับไปที่ช่องหลังจากถูกแบน และพฤติกรรมก่อกวนอื่น ๆ

 

คุณจะต้องไม่พยายามปลอมตัวเป็นผู้ใช้รายอื่น การใช้ชื่อเล่นไม่จำเป็นต้องเป็นการแอบอ้างบุคคลอื่นเสมอไป

 

คุณจะต้องไม่เรียกใช้การโคลน (การเชื่อมต่อ IRC พร้อมกันหลายรายการ) และ/หรือโรบ็อต

 

คุณไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ห้องสนทนาในทางที่ผิด การละเมิดดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การเลื่อน (การป้อนอักขระที่ไม่มีความหมายใด ๆ ซ้ำ ๆ บรรทัดว่างซ้ำสามบรรทัดขึ้นไป ข้อความเดียวกันสามครั้งขึ้นไป หรือข้อความซ้ำ ๆ กันในห้องสนทนา)

 

เว็บไซต์ทางอินเทอร์เน็ต กลุ่มข่าวสาร และ Usenet การโพสต์และการใช้ในทางที่ผิด

 

บริการนี้ช่วยให้คุณเข้าถึงเว็บไซต์ทางอินเทอร์เน็ต กลุ่มข่าว และกลุ่ม Usenet (กลุ่มสนทนา) หลายล้านรายการ กลุ่มสนทนาเหล่านี้อนุญาตให้คุณอ่านและโพสต์บทความในหัวข้อต่าง ๆ กลุ่มสนทนาอาจมีการกลั่นกรองหรือไม่กลั่นกรอง กลุ่มสนทนาอาจมีกฎบัตรที่อธิบายว่าโพสต์ใดเหมาะสม

 

การโพสต์ข้อความเชิงพาณิชย์ไปยังกลุ่มสนทนาเป็นการละเมิดข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ เว้นแต่กลุ่มสนทนานั้นได้เชิญให้โพสต์เชิงพาณิชย์ในกฎบัตร หากคุณไม่พบกฎบัตรของกลุ่มสนทนา หรือกฎบัตรไม่ได้กล่าวถึงโพสต์เชิงพาณิชย์ คุณต้องถือว่าการโพสต์เชิงพาณิชย์ไปยังกลุ่มสนทนานั้นไม่สามารถทำได้

 

ไม่ให้มีการโพสต์บทความนอกหัวข้อหรือบทความที่ไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อของกลุ่มสนทนาตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรของกลุ่มสนทนา การโพสต์ที่เหมือนกันไปยังกลุ่มสนทนามากกว่าห้ากลุ่ม การโพสต์เพื่อวัตถุประสงค์ในการคุกคาม ก่อกวน หรือคุกคามผู้ใช้กลุ่มสนทนา และการปลอมแปลงข้อมูลส่วนหัวของโพสต์ในกลุ่มสนทนาก็เป็นกิจกรรมที่ห้ามเช่นกัน

 

ผู้ให้บริการไม่เซ็นเซอร์หรือควบคุมเนื้อหาที่โพสต์ไปยังกลุ่มสนทนา ในฐานะผู้ใช้บริการ คุณต้องรับผิดชอบต่อเนื้อหาที่คุณเผยแพร่แต่เพียงผู้เดียว เมื่อได้รับแจ้งว่าการโพสต์บางอย่างละเมิดนโยบายนี้ กฎหมาย หรือละเมิดเครื่องหมายการค้าหรือลิขสิทธิ์ของผู้อื่น ผู้ให้บริการอาจใช้ดุลยพินิจในการลบโพสต์ที่ไม่เหมาะสมออกจากเซิร์ฟเวอร์ข่าวของตน

 

ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ยอมรับการโพสต์จากกลุ่มสนทนาที่เราทราบว่าเนื้อหาของกลุ่มสนทนาละเมิดข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้

 

ความปลอดภัยของเครือข่ายและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

 

คุณต้องดำเนินการตามขั้นตอนที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อจัดการการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของคุณ รวมถึงฮาร์ดแวร์ของอุปกรณ์ ระบบปฏิบัติการ แอปพลิเคชัน บริการ และฐานข้อมูล (อุปกรณ์คอมพิวเตอร์) เมื่อเชื่อมต่อกับบริการที่ได้รับจากผู้ให้บริการ

 

ห้ามละเมิดระบบหรือความปลอดภัยของเครือข่ายใด ๆ และการกระทำนี้อาจส่งผลให้เกิดความผิดทางอาญาและทางแพ่ง ผู้ให้บริการจะตรวจสอบเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดดังกล่าวและจะร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายหากสงสัยว่ามีการละเมิดทางอาญา

 

ตัวอย่างของการละเมิดความปลอดภัยของระบบหรือเครือข่าย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อต่อไปนี้

 

 • การไม่สามารถรักษาความปลอดภัยระบบของคุณจากการละเมิด คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดค่าและรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อป้องกันไม่ให้บริการแก่ลูกค้ารายอื่นหยุดชะงัก คุณจะต้องรับผิดหากบุคคลที่สามที่ไม่รู้จักใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือบริการของคุณในเวลาใดก็ได้เพื่อวัตถุประสงค์ในการแจกจ่ายซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์อย่างผิดกฎหมาย คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และบริการนี้ ตัวอย่างของบริการที่ไม่ปลอดภัย เช่น การใช้การส่งต่อ SMTP, การกำหนดค่าบริการ Proxy หรือ SOCKS ที่ไม่ถูกต้อง, PC Anywhere, SNMP, FTP, VNC และ HTTP คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการแก้ไขระบบที่มีช่องโหว่หรือถูกโจมตีเพื่อป้องกันการละเมิดอย่างต่อเนื่อง คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการรับรองว่าเครือข่ายและ/หรือคอมพิวเตอร์ของคุณได้รับการกำหนดค่าในลักษณะที่ปลอดภัย คุณต้องไม่ยินยอมให้ผู้อื่นใช้เครือข่ายของคุณเพื่อการใช้งานที่ผิดกฎหมายหรือไม่เหมาะสม และ/หรือพฤติกรรมที่ก่อกวน ยั่วยุ ไม่เหมาะสม ซึ่งเป็นการละเมิดข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้สำหรับบริการที่คุณซื้อผ่านการกระทำหรือไม่กระทำการใด ๆ
 • การใช้ซอฟต์แวร์หรืออุปกรณ์ใด ๆ ที่อนุญาตให้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของคุณเข้าสู่ระบบในขณะที่คุณไม่ได้ใช้บริการอยู่
 • การใช้บริการเพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้งานเซิร์ฟเวอร์ประเภทใด ๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ให้บริการ
 • การอัปโหลดหรือแจกจ่ายไฟล์ที่มีไวรัส ม้าโทรจัน เวิร์ม ไทม์บอมบ์ แคนเซิลบอต ไฟล์ที่เสียหาย หรือซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมอื่น ๆ ที่คล้ายกันซึ่งอาจสร้างความเสียหายต่อการทำงานของคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นหรือทรัพย์สินของอีกเครื่องหนึ่ง
 • การแฮ็กทำลายระบบรักษาความปลอดภัยบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ใด ๆ หรือเข้าถึงบัญชีที่ไม่ใช่ของคุณ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง กรณีที่ไม่ได้รับอนุญาต
 • การเข้าถึงหรือการใช้ข้อมูล ระบบ หรือเครือข่ายหรืออุปกรณ์ดังกล่าว รวมถึงความพยายามในการตรวจสอบ สแกน หรือทดสอบช่องโหว่ของระบบหรือเครือข่าย หรือเพื่อละเมิดมาตรการรักษาความปลอดภัยหรือการรับรองความถูกต้องโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งจากเจ้าของระบบหรือเครือข่าย
 • การตรวจสอบข้อมูลหรือการรับส่งข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตบนเครือข่ายหรือระบบใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งจากเจ้าของระบบหรือเครือข่าย ซึ่งจะรวมถึงการใช้เครื่องมือดมกลิ่นหรือเครื่องมือ SNMP

 

กิจกรรมอื่น ๆ

 

ห้ามมิให้คุณมีส่วนร่วมในกิจกรรมอื่น ๆ ที่ผิดกฎหมายหรือไม่ก็ตาม ซึ่งผู้ให้บริการพิจารณาด้วยดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวว่าเป็นอันตรายต่อแขก การดำเนินงาน ชื่อเสียง ความปรารถนาดี หรือความสัมพันธ์กับลูกค้า

 

การติดตามและการบังคับใช้ การยุติ

 

เรามีสิทธิ์ในการ:

 

ดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับกิจกรรมของผู้ใช้ที่เราเห็นว่าจำเป็นหรือเหมาะสมตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว รวมถึงหากเราเชื่อว่ากิจกรรมของผู้ใช้ดังกล่าวละเมิดข้อกำหนดการใช้งาน ละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิ์อื่น ๆ ของบุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ คุกคามความปลอดภัยส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการหรือสาธารณะ หรืออาจสร้างความรับผิดต่อผู้ให้บริการ

 

เปิดเผยตัวตนของคุณหรือข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับคุณแก่บุคคลที่สามที่อ้างว่าเนื้อหาที่คุณโพสต์ละเมิดสิทธิ์ของพวกเขา รวมถึงสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิ์ในความเป็นส่วนตัวของพวกเขา

 

ดำเนินการทางกฎหมายที่เหมาะสม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การส่งต่อไปยังหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย สำหรับการใช้บริการที่ผิดกฎหมายหรือไม่ได้รับอนุญาต

 

ยุติหรือระงับการเข้าถึงบริการทั้งหมดหรือบางส่วนของคุณไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามหรือไม่มีเลย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการละเมิดข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้

 

เรามีสิทธิ์ที่จะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายหรือคำสั่งศาลที่ร้องขอหรือสั่งให้เราเปิดเผยตัวตนหรือข้อมูลอื่น ๆ ของใครก็ตามที่ใช้บริการ คุณสละสิทธิ์และไม่ทำอันตรายต่อผู้ให้บริการและบริษัทในเครือ ผู้อนุญาต และผู้ให้บริการจากการเรียกร้องใด ๆ ที่เป็นผลมาจากการกระทำใด ๆ ที่ทำขึ้นโดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก่อนหน้านี้ในระหว่างหรือเป็นผลจากการสอบสวนและจากการกระทำใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการสอบสวนทั้งสองกรณี คู่สัญญาหรือหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย

 

เราไม่รับผิดชอบต่อการกระทำหรือการเพิกเฉยใด ๆ เกี่ยวกับการส่งสัญญาณ การสื่อสาร หรือเนื้อหาที่จัดทำโดยผู้ใช้หรือบุคคลที่สาม เราไม่มีความรับผิดหรือรับผิดชอบต่อใครก็ตามสำหรับการดำเนินการหรือไม่ปฏิบัติตามกิจกรรมที่อธิบายไว้ในส่วนนี้

 

การปฏิเสธการรับประกัน

 

คุณเข้าใจว่าเราไม่สามารถและไม่รับรองหรือรับประกันว่าไฟล์ที่มีให้ดาวน์โหลดจากอินเทอร์เน็ตหรือโดยการใช้บริการจะปราศจากไวรัสหรือรหัสทำลายอื่น ๆ คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการตามขั้นตอนและมีจุดตรวจสอบที่เพียงพอเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะของคุณสำหรับการป้องกันไวรัสและความถูกต้องของข้อมูลเข้าและออก และสำหรับการคงวิธีการกู้ข้อมูลที่สูญหายที่อยู่ภายนอกเว็บไซต์ของเรา เราจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการโจมตีแบบปฏิเสธการให้บริการ ไวรัสหรือวัสดุที่เป็นอันตรายทางเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ข้อมูล หรือวัสดุที่เป็นกรรมสิทธิ์อื่น ๆ ของคุณเนื่องจากการใช้บริการของคุณหรือรายการที่ได้รับจากการใช้บริการหรือการดาวน์โหลดเนื้อหาใด ๆ ของคุณผ่านบริการ

 

การใช้บริการของคุณเป็นความเสี่ยงของคุณเอง บริการนี้มีให้ "ตามที่เป็น" และ "ตามที่มี" โดยไม่มีการรับประกันใด ๆ ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย ทั้งผู้ให้บริการหรือบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้บริการไม่รับประกันหรือรับรองใด ๆ เกี่ยวกับความสมบูรณ์ ความปลอดภัย ความน่าเชื่อถือ คุณภาพ ความถูกต้อง หรือความพร้อมใช้งานของบริการ โดยไม่จำกัดเฉพาะสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น ผู้ให้บริการหรือบุคคลใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้บริการไม่ได้รับรองหรือรับประกันว่าบริการ เนื้อหาหรือรายการใด ๆ ที่ได้รับผ่านบริการจะมีความถูกต้อง เชื่อถือได้ ปราศจากข้อผิดพลาดหรือไม่หยุดชะงัก ข้อบกพร่องนั้นจะได้รับการแก้ไขหรือ บริการหรือรายการที่ได้รับจากการใช้บริการจะตอบสนองความต้องการหรือความคาดหวังของคุณ

 

โรงแรม MO ขอปฏิเสธการรับประกันใด ๆ ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ตามกฎหมายหรืออื่น ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันใด ๆ ของสินค้า การไม่ละเมิดสิทธิ์ และความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ

 

ข้อความข้างต้นไม่ส่งผลต่อการรับประกันใด ๆ ที่ไม่สามารถยกเว้นหรือจำกัดได้ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้

 

ข้อจำกัดการรับผิด

 

ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้ ดัดแปลง มีส่วนร่วม คัดลอก แจกจ่าย หรือดาวน์โหลดเนื้อหาผ่านการใช้บริการ ไม่ว่าในกรณีใด ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดต่อความเสียหายทางอ้อม การลงโทษ ความเสียหายพิเศษ อุบัติเหตุ หรือความเสียหายที่ตามมา (รวมถึงการสูญเสียธุรกิจ รายได้ กำไร การใช้ ข้อมูล หรือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจอื่น ๆ) ไม่ว่าเกิดขึ้นในทางใด ไม่ว่าจะเป็นฝ่าฝืนหรือการละเมิด แม้ว่าผู้ให้บริการจะได้รับคำแนะนำก่อนหน้านี้ถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าว

 

คุณมีหน้าที่รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการปกป้องและสำรองข้อมูลและ/หรืออุปกรณ์ที่ใช้ซึ่งเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์อย่างเพียงพอและจะไม่เรียกร้องต่อผู้ให้บริการในกรณีที่ข้อมูลสูญหาย เวลาใช้งานซ้ำ ผลลัพธ์ไม่ถูกต้อง ความล่าช้าในการทำงาน หรือการสูญเสียกำไรจากการใช้งานบริการ

 

คุณตกลงที่จะไม่ทำอันตรายต่อผู้ให้บริการ ซึ่งรวมถึงบริษัทในเครือ ผู้ปกครอง บริษัทย่อย ตัวแทน เจ้าหน้าที่ บริษัทจัดการ ผู้ให้บริการ และผู้จัดการ และคุณให้สัญญาว่าจะไม่ฟ้องร้องผู้ให้บริการสำหรับการเรียกร้องใด ๆ บนพื้นฐานของการใช้บริการ

 

การชดใช้ค่าเสียหาย

 

คุณตกลงที่จะปกป้อง ชดใช้ค่าเสียหาย และไม่ทำอันตรายต่อโรงแรม MO บริษัทในเครือ บริษัทแม่ บริษัทลูก ผู้จัดการ บริษัทจัดการ ตัวแทน ผู้ออกใบอนุญาตและผู้ให้บริการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ผู้อำนวยการ พนักงาน ผู้รับเหมา ตัวแทน ผู้ออกใบอนุญาต ซัพพลายเออร์ ผู้สืบทอดและผู้ได้รับมอบหมายจากและต่อการเรียกร้อง ความรับผิด ความเสียหาย การตัดสิน รางวัล ความสูญเสีย ต้นทุน ค่าใช้จ่าย หรือค่าธรรมเนียม (รวมถึงค่าทนายความตามสมควร) ที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการละเมิดข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้หรือการใช้ของคุณ บริการ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การใช้บริการของคุณนอกเหนือจากที่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งในข้อกำหนดการใช้งานนี้ หรือการใช้ข้อมูลใด ๆ ของคุณที่ได้รับผ่านบริการ

 

ข้อจำกัดด้านเวลาในการยื่นคำร้อง

 

การแจ้งสาเหตุของการกระทำหรือการเรียกร้องใด ๆ ของคุณที่อาจเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดการใช้งานหรือบริการเหล่านี้จะต้องเริ่มต้นภายในหนึ่ง (1) ปีหลังจากสาเหตุของการกระทำเกิดขึ้น มิฉะนั้น สาเหตุของการกระทำหรือการเรียกร้องดังกล่าวจะถูกระงับอย่างถาวร

 

การสละสิทธิ์และการแยกส่วน

 

การสละสิทธิ์โดย MO Hotel ของข้อกำหนดหรือเงื่อนไขใด ๆ ที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดการใช้งานนี้จะถือว่าเป็นการสละสิทธิ์เพิ่มเติมหรือต่อเนื่องของข้อกำหนดหรือเงื่อนไขดังกล่าว หรือการสละสิทธิ์ของข้อกำหนดหรือเงื่อนไขอื่น ๆ และการที่โรงแรม MO ไม่สามารถยืนยันสิทธิ์หรือข้อกำหนดภายใต้ข้อกำหนดการใช้งานนี้จะไม่ถือเป็นการสละสิทธิ์หรือข้อกำหนดดังกล่าว

 

หากข้อกำหนดใด ๆ ในข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ถูกศาลหรือศาลอื่น ๆ ที่มีเขตอำนาจตัดสินว่าเป็นโมฆะ ผิดกฎหมาย หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม ข้อกำหนดดังกล่าวจะถูกตัดหรือจำกัดให้อยู่ในขอบเขตขั้นต่ำ ซึ่งข้อกำหนดที่เหลือในข้อกำหนดการใช้งานจะมีผลบังคับใช้ต่อไปโดยสมบูรณ์

 

ข้อตกลงที่ครบถ้วนสมบูรณ์

 

ข้อกำหนดการใช้งานและนโยบายความเป็นส่วนตัวถือเป็นข้อตกลงที่ครบถ้วนสมบูรณ์เดียวกันระหว่างคุณกับโรงแรม MO ในส่วนที่เกี่ยวกับบริการและจะใช้แทนความเข้าใจร่วมกัน ข้อตกลง การรับรองและการรับประกันที่เกี่ยวข้องกับบริการทั้งที่เป็นลายลักษณ์อักษรและปากเปล่าก่อนหน้านี้และที่ทำไว้พร้อมกันทั้งหมด