Obchodní podmínky

Mandarin Oriental Hotel Group Limited
Obchodní podmínky programu Fans of M.O.
Leden 2018

 

Všeobecné obchodní podmínky

 

 1. Program Fans of M.O. (dále „Program“) je provozován a spravován společností Mandarin Oriental Hotel Group Limited a jejími přidruženými společnostmi (dále „MOHG“). Program Fans of M.O. poskytuje hostům hotelů spravovaných skupinou MOHG, kteří se jej účastní (dále „Hotely MO“), příležitost získat určité občasné výhody od Hotelů MO. Obchodní podmínky platné pro Program jsou uvedené v těchto „Obchodních podmínkách“.
 2. Členové jsou tímto srozuměni a souhlasí s tím, aby jejich účast v Programu podléhala a byla podmíněná přijetím zásad ochrany osobních údajů MOHG , které jsou k dispozici na adrese: www.mandarinoriental.com/privacy-policy, zásady o inzerci a používání souborů cookie na adrese www.mandarinoriental.com/cookie-policy a právní oznámení na adrese: www.mandarinoriental.com/legal-notices. Tyto zásady a oznámení se považují za začleněné do těchto Obchodních podmínek.
 3. Členství v Programu bude udělováno pouze jednotlivým osobám. MOHG může udělit nebo zamítnout členství v Programu dle vlastního uvážení, bez nutnosti uvedení důvodu nebo vysvětlení. Osoby musí být nejméně 18leté nebo plnoleté, pokud je plnoletost dosažena vyšším věkem daným platnými místními zákony. Shoda s těmito věkovými požadavky je zcela a výhradně v odpovědnosti Člena. Společnosti a organizace se nemohou do Programu zaregistrovat.
 4. Osoby, které požádají a členství v Programu a bude jim uděleno („Členové“) mají nárok na výhody plynoucí z Programu při pobytu v Hotelu MO v roli platících hostů a na přístup nabídkám určeným výhradně pro Členy (dále souhrnně „Výhody“). Všichni Členové berou na vědomí a souhlasí s tím, že pro oprávněné získání výhod členství v Programu, musí dosahovat požadované výše uvedené věkové hranice.
 5. Členství v Programu je zdarma, nemá žádnou peněžní hodnotu a nelze je poskytovat za provizi. Pro žádost o členství v Programu není nutné provádět žádný nákup.
 6. Do Programu se lze zaregistrovat online na stránce www.mandarinoriental.com/fans-of-mo („Brána k programu“). Registrací a účastí v Programu Členové souhlasí s dodržováním těchto Obchodních podmínek. Pro registraci do Programu musí hosté poskytnout křestní jméno a příjmení a platnou e-mailovou adresu a heslo. Po úspěšné registraci bude Členům přiděleno jedinečné členské ID.
 7. Skupina MOHG si vyhrazuje právo na úpravy a změny Programu, jeho struktury a těchto Obchodních podmínek dle vlastního uvážení, a to kdykoli, ať už po předchozím upozornění nebo bez předchozího upozornění. Úpravy Programu mohou obsahovat změny seznamu Výhod, požadavků na platby a speciálních nabídek. Dalším využíváním Programu vyjadřuje Člen souhlas s přijetím úprav a změn.
 8. Při konkrétních dotazech kontaktujte „Služby pro Členy“ na adrese: FansOfMO@mohg.com.
 9. Skupina MOHG může kdykoli, bez předchozího upozornění, bez uvedení důvodu, dle vlastního uvážení a s okamžitou platností, ukončit členství Člena v Programu, zejména tehdy, má-li podezření (které nemusí být prokázané), že Člen porušil nebo nedodržel tyto Obchodní podmínky, účastnil se zneužití nebo jiného poškození ve vztahu k Programu nebo podvodného, nevhodného, nepřátelského nebo nemístného chování, nezaplatil jakoukoliv částku splatnou skupině MOHG nebo libovolnému hotelu MO, jednal způsobem, který není v souladu s platnými zákony, předpisy, pravidly nebo vyhláškami, nebo pobývá nebo se stěhuje do země, kde je členství zakázáno místními zákony. Při takovém ukončení budou automaticky zrušeny veškeré Výhody a Člen se nadále nebude moci účastnit Programu (záznam o ukončení bude uchován v záznamech skupiny MOHG). Žádná část těchto Obchodních podmínek nebrání skupině MOHG ve výkonu jejích zákonných a obyčejových práv nebo nápravných opatření.
 10. Členové berou na vědomí a souhlasí s neomezeným a výhradním právem skupiny MOHG na výklad těchto Obchodních podmínek. V případě sporů se Členy, bude stanovisko skupiny MOHG konečné, bez nároku na další odvolání.
 11. Některé hotely spravované skupinou MOHG se Programu Fans of M.O. neúčastní, a proto Členům nebudou poskytovat Výhody. Chcete-li získat seznam hotelů spravovaných skupinou MOHG, které se neúčastní programu Fans of M.O., pošlete prosím e-mail na adresu FansOfMO@mohg.com.
 
Členství v Programu

 

 1. Členství v Programu je zdarma a dostupné osobám s trvalým pobytem v zemích, jejichž zákony umožňují účast v takových programech. Účast v Programu znamená přijetí těchto Obchodních podmínek a jakýchkoli jejich změn nebo úprav provedených občas skupinou MOHG.
 2. Členství v Programu nesmí Člen přenášet, postoupit nebo je jinak předat třetí straně.
 3. Registrací do Programu vyjadřujete souhlas se shromažďováním a použitím osobních údajů Člena souvisejících s Programem skupinou MOHG. Poskytnutím kontaktních informací Členové souhlasí se zasíláním marketingových materiálů, včetně nabídek a propagačních oznámení, skupinou MOHG a Hotely MO, kde to umožňuje zákon, jako například tam, kde Členové poskytli souhlas.
 4. Skupina MOHG neodpovídá za chyby v komunikaci vzniklé změnou e-mailové adresy nebo kontaktních informací Člena. Veškeré změny e-mailové adresy Člena je třeba provádět prostřednictvím Služeb pro členy. Členové se mohou přihlásit ke svému elektronického účtu na stránce Brány k Programu.
 5. Za ochranu přístupu k jejich elektronickému členství v Programu odpovídají výhradně Členové, pomocí tajného a silného/bezpečného hesla. Toto heslo nesmí zpřístupnit žádné jiné straně. Skupina MOHG neodpovídá za následky neoprávněného přístupu k účtu Člena.
 6. Zadání fiktivních, nesprávných nebo falešných informací, může mít za následek ukončení členství v Programu a odebrání všech Výhod.
 7. Každá osoba smí mít jen jedno Členství. Pokud bude jedné osobě přiděleno více než jedno číslo účtu, duplicitní účet může skupina MOHG zrušit a do zbylého účtu budou převedeny pouze Výhody, bez jakýchkoli uvítacích Výhod, a to dle vlastního uvážení společnosti MOHG.
 8. Členství může Člen kdykoli zrušit e-mailovým oznámením zaslaným do oddělení Služeb pro členy. Provedení zrušení může trvat až dva (2) týdny. Po zrušení bude členství deaktivováno a budou odebrány veškeré nabídky nebo nevyužité Výhody.
 9. Členství, které bude neaktivní po dobu přesahující pět let, může být ukončeno skupinou MOHG dle jejího vlastního uvážení, přičemž veškeré nevyužité Výhody propadají. Členství se rovněž automaticky ukončí v případě úmrtí Člena, přičemž veškeré nevyužité Výhody propadají.
 
Ochrana osobních údajů a členská komunikace

 

 1. Člen přijímá a výslovně souhlasí s tím, aby osobní údaje poskytnuté Členem nebo jeho jménem při registraci členství v Programu skupině MOHG nebo skupinou jinak získané během trvání členství Člena v Programu byly zpracovávané skupinou MOHG v souladu se zásadami ochrany osobních údajů skupiny MOHG (k dispozici na stránce www.mandarinoriental.com/privacy-policy). Zejména platí následující postupy zpracování osobních údajů Členů skupinou MOHG:
  1. Skupina MOHG shromažďuje, uchovává a zpracovává jména, kontaktní údaje, demografické údaje a preference (včetně alergií na jídlo, zdravotního stavu a dalších citlivých údajů, kde to umožňuje zákon) a údaje o transakci (souhrnně „PII“) Člena z informací, které Členové poskytují skupině MOHG, Hotelům MO a zaměstnancům služeb poskytovaných v rámci skupiny MOHG tak, aby mohla skupina MOHG informovat Členy a poskytovat jim služby, které skupina MOHG považuje za zajímavé pro Členy nebo které si mohou občas Členové od skupiny MOHG a Hotelů MO vyžádat.
  2. Údaje PII Členů budou sdíleny s globální sítí společností a poskytovatelů služeb skupiny MOHG, kteří pomáhají skupině MOHG se správou údajů PII Členů (souhrnně „Hotelová síť MO“). V souladu s tím mohou být údaje PII Členů převáděny, zpracovávány a ukládány v zemi mimo zemi trvalého bydliště Člena (včetně zemí mimo EHP, pokud má Člen trvalé bydliště v zemi EHP).
  3. Hotelová síť MO bude kontaktovat Členy dopisem, e-mailem, telefonicky, textovou zprávou nebo faxem a informovat je o novinkách a propagačních akcích týkajících se produktů a služeb souvisejících s hotely, cestováním, stravováním a nápoji, lázněmi, konferencemi, módou a realitami a s Programem a/nebo Hotely MO, kde to umožňuje zákon, jako například tam, kde Členové poskytli souhlas.
 2. Členové mohou zrušit zasílání těchto informací v rámci Programu pomocí aktualizace elektronického profilu Člena prostřednictvím Brány k Programu nebo přímo oznámením do oddělení Služeb pro členy. Jakékoli jiné metody zrušení zasílání informací je neplatné a nepřijatelné, pokud nebude dohodnuto jinak písemně se skupinou MOHG. Nicméně v případě takového odhlášení může být přístup Člena k Výhodám omezen nebo jinak odepřen.
 3. Informace o Programu budou zasílány na poštovní adresu Člena, jeho e-mailovou adresu, telefonní číslo nebo jiný podobný kontakt tak, jak byl poskytnut v účtu Člena. Za aktuálnost a zabezpečení e-mailové adresy, telefonních čísel, poštovní adresy a dalších kontaktních údajů proti neoprávněnému přístupu odpovídají výhradně Členové.
 4. Členové mohou kdykoli změnit osobní údaje uchovávané skupinou MOHG prostřednictvím členského účtu k Programu a Brány k Programu. Skupina MOHG může vyžadovat, aby jí Členové před provedením určitých změn osobních údajů Členů (např. změny zákonného jména) zaslali uspokojivou podpůrnou dokumentaci.
 5. Skupina MOHG může zpřístupnit údaje o členství Člena v Programu v rozsahu požadovaném platnými zákony a předpisy nebo podle požadavku soudního nařízení.
 
Výhody Programu

 

 1. Členové berou na vědomí a souhlasí s následujícími skutečnostmi souvisejícími s využíváním Výhod Členů v hotelech MO: (a) využívání a poskytování Výhod Členem nezajišťuje samotná skupina MOHG, ale hotel MO, který si Člen vybral pro využití Výhod; (b) skupina MOHG využívá Program ke zprostředkování komunikace mezi Členy a hotely MO, takže Členové mohou získat Výhody přímo od hotelů MO; (c) libovolné nároky, škody, závazky a náklady libovolného typu nebo charakteru vyplývající z užívání Výhod Členem v hotelu MO a související s ním (výslovné nebo odvozené) budou vznášeny Členem výhradně pouze vůči hotelu MO a podléhají smlouvě Člena s tímto hotelem MO uzavřené pro poskytování Výhod Členovi („Místní smlouva“); a (d) Místní smlouva bude řízena místními zákony a soudně příslušná podle umístění hotelu MO poskytujícího Výhody Členům.
 2. Seznam aktuálně dostupných Výhod je k dispozici na stránce www.mandarinoriental.com/fans-of-mo/terms-conditions/benefits. Tyto Výhody lze využít pouze po dobu jejich platnosti a společnost MOHG je může občas změnit, nahradit nebo odstranit dle svého vlastního uvážení.
 3. Pokud není výslovně uvedeno jinak v těchto Obchodních podmínkách, Výhody poskytované Členům jsou neplatné, pokud je Člen prodává, směňuje, nabízí v aukci, postupuje, předává nebo jinak přenáší (nebo se o to pokusí) způsobem, který není výslovně povolen v těchto Obchodních podmínkách nebo jinak povolen skupinou MOHG (písemně) dle jejího vlastního uvážení.
 4. Výhody podléhají všem platným zákonům, pravidlům, předpisům a nařízením a mohou podléhat platným daním a poplatkům. Za veškeré případné daně a poplatky jsou zcela odpovědní Členové.
 5. Členové mají nárok na získání Výhod pouze v případě, že se jednoznačně identifikovali v recepci hotelu MO při přihlášení a poskytli svoje členské identifikační číslo.
 6. Některé Výhody nejsou k dispozici ve všech hotelech MO.
 7. Pokud není uvedeno jinak, Výhody nelze použít ve spojení s jinými propagačními akcemi nebo slevami.
 8. Pokud Výhoda poskytovaná Hotelem MO obsahuje poskytování přístupu k internetu, Člen musí dodržovat Podmínky používání vysokorychlostního internetu tak, jak jsou uvedeny v příloze na konci těchto Obchodních podmínek.
 
Odškodnění a odpovědnost

 

 1. Členové tímto souhlasí s tím, že se vzdávají nároků na odškodnění skupinou MOHG, jejími akcionáři, zaměstnanci, zprostředkovateli nebo subdodavateli (souhrnně „Odškodňované strany“), a že je odškodní, že je budou chránit před uplatňováním škod, že jim prominou veškeré případné nároky a že se zavazují k tomu, že se s nimi nebudou soudit v souvislosti s libovolnými nároky, škodami, závazky a náklady libovolného typu a charakteru vzniklými, souvisejícími nebo se vztahujícími k členství Člena v rámci Programu nebo k využívání Výhod.
 2. V případě stížnosti, nespokojenosti, nároku nebo jiného problému libovolného typu a charakteru vzniklého v souvislosti nebo ve vztahu k členství Člena v rámci Programu a k využití Výhod Členem bude jediným a výhradním nápravným prostředkem vůči skupině MOHG ukončení tohoto členství v Programu.
 3. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEODPOVÍDAJÍ ODŠKODŇOVANÉ STRANY ZA ŽÁDNÉ PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, EXEMPLÁRNÍ, SANKČNÍ, NÁHODNÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY LIBOVOLNÉHO TYPU, AŤ UŽ NA ZÁKLADĚ SMLOUVY, CIVILNÍHO DELIKTU NEBO JINÉHO TYPU, KTERÉ VZNIKLY NEBO JAKÝMKOLI ZPŮSOBEM SOUVISÍ S PROGRAMEM NEBO TĚMITO OBCHODNÍMI PODMÍNKAMI.
 
Další podmínky

 

 1. Žádné záruky nebo ujištění, výslovné ani odvozené. MOHG nedává žádné záruky a ujištění, výslovné nebo odvozené, ve vztahu k typu, kvalitě nebo vhodnosti zboží nebo služeb poskytovaných prostřednictvím Programu nebo Hotelů MO.
 2. Neodpovědnost za činy, chyby nebo opomenutí MOHG nezodpovídá za: (a) ztrátu nebo chybné doručení nebo zpoždění obdržení žádosti o členství, korespondence, požadavků na uplatnění Výhod nebo Výhod samotných; (b) krádež nebo neoprávněné vydání Výhod; (c) jakékoliv jednání či opomenutí třetích stran (mj. včetně Hotelů MO); nebo (d) chyb zveřejněných v souvislosti s Programem, včetně cenových a typografických údajů, chyb v popisu, chyb týkajících se Hotelů MO a chyb při přidělování Výhod Členům. Skupina MOHG si vyhrazuje právo na opravy chyb bez předchozího upozornění.
 3. Rozhodný jazyk.  V případě jakéhokoli rozdílu mezi anglickou verzí a libovolnou přeloženou verzí těchto Obchodních podmínek, je rozhodující anglická verze.
 4. Vzdání se práva. Zřeknutí se nároků skupiny MOHG při porušení těchto Obchodních podmínek libovolným Členem nepředstavuje zřeknutí se nároků při jiném předchozím nebo následném porušení těchto Obchodních podmínek. Netrvání skupiny MOHG na přísném dodržování Obchodních podmínek některým Členem nepředstavuje zřeknutí se jakéhokoliv práva nebo prostředku nápravy, které by mohla skupina MOHG uplatnit vůči takovému Členovi. Skupina MOHG se může vzdát shody s těmito Obchodními podmínkami výhradně dle vlastního uvážení a může občas uspořádat propagační akce, které poskytnou vyšší úroveň výhod vybraným Členům.
 5. Oddělitelnost. Bude-li libovolné ustanovení Obchodních podmínek prohlášeno za neplatné rozhodnutím, usnesením nebo rozsudkem soudu s kompetentní pravomocí, musí být tyto Obchodní podmínky vykládány tak, jako by dané ustanovení neobsahovaly, a jeho neplatnost neovlivní ostatní ustanovení těchto Obchodních podmínek. Všechna ostatní ustanovení, která nejsou ovlivněná takovou neplatností, zůstávají v plné platnosti.
 6. Rozhodné právo. Členství v Programu a jakékoli stížnosti, nespokojenost, nároky nebo jiné problémy vznesené vůči skupině MOHG v souvislosti s Programem, podléhají zákonům zvláštní správní oblasti Hongkong.
 7. Řešení sporů. Členové souhlasí s tím, aby byly všechny spory, diskuse nebo nároky vzniklé v souvislosti s Obchodními podmínkami a členstvím Člena v Programu, nebo jejich porušení, ukončením nebo neplatností, byly rozhodnuty v rámci arbitrážního řízení v souladu s pravidly rozhodčího řízení Mezinárodního Arbitrážního Centra v Hongkongu. Místem arbitráže bude Hongkong. Řízení řídí jeden arbitr a jazykem používaným v arbitrážním řízení bude pouze angličtina.
 8. Celá smlouva Tyto Obchodní podmínky společně s podmínkami zde zahrnutými nebo zde odkazovanými tvoří celou smlouvu mezi skupinou MOHG a Členy ve vztahu ke zde uváděnému předmětu a nahrazují jakékoli předchozí výklady nebo dohody (ústní nebo písemné) týkající se předmětu, a nelze je upravovat nebo měnit, pokud tak nebude dohodnuto písemně nebo pokud tak nebude jednostranně upraveno nebo změněno skupinou MOHG v souladu s Obchodními podmínkami.

 

Podmínky používání vysokorychlostního internetu („Podmínky používání“)

 

Přijetí podmínek používání

 

Tyto podmínky používání uzavírají (i) Člen („vy“ nebo „váš“) a (ii) Hotel MO, v němž obdržíte Výhodu přístupu k vysokorychlostnímu internetu. Než začnete používat službu vysokorychlostního internetu („Služba“ nebo „Služby“) v Hotelu MO, přečtěte si tyto Podmínky používání. Používáním Služby přijímáte Podmínky používání, Zásady ochrany osobních údajů skupiny MOHG, které jsou k dispozici na stránce mandarinoriental.com/privacy-policy, zde uvedené pomocí odkazu, a zásady ochrany osobních údajů společnosti Guest-Tek Interactive Entertainment Ltd. a souhlasíte s jejich dodržováním. („Guest-Tek“) k dispozici na stránce guesttek.com/privacy-policy/. Pokud nesouhlasíte s Podmínkami použití nebo Zásadami ochrany osobních údajů, nepoužívejte Službu a nepřistupujte k ní.

 

Změny podmínek použití

 

My, tedy příslušný Hotel MO a společnost Guest-Tek, můžeme občas revidovat a aktualizovat Podmínky použití dle vlastního uvážení. Všechny změny jsou platné okamžitě po zveřejnění a platí pro veškerý následný přístup ke Službě a její použití.

 

Dalším používáním Služby po zveřejnění revidovaných Podmínek použití přijímáte změny a souhlasíte s nimi. Předpokládá se, že budete občas kontrolovat tuto stránku a budete se tak informovat o změnách, protože jsou pro vás závazné.

 

Přístup ke Službě a zabezpečení účtu

 

Vyhrazujeme si právo na odvolání nebo úpravu Služby dle vlastního uvážení bez předchozího upozornění. Neneseme žádnou odpovědnost, pokud z libovolného důvodu po libovolné období, nebude Služba nebo některá její část dostupná. Občas můžeme uživatelům, včetně registrovaných uživatelů, omezit přístup ke Službě.

 

Vy odpovídáte za následující:

 

 • Zajištění všech opatření nutných pro přístup ke Službě.
 • Zajištění, že všechny osoby, které přistupují ke Službě pomocí internetového připojení, jsou seznámeny s Podmínkami použití a dodržují je.
 • Během přistupování ke Službě nebo některým zdrojům, které nabízí, můžete být vyzváni k poskytnutí určitých registračních nebo jiných údajů. Podmínkou k používání Služby je poskytnutí správných, aktuálních a úplných informací. Souhlasíte s tím, aby se veškeré informace poskytnuté při registraci do Služby nebo jinak řídily platnými Zásadami ochrany osobních údajů a souhlasíte se všemi akcemi, které provedeme za účelem zajištění konzistence těchto informací s platnými Zásadami ochrany osobních údajů.
 • Pokud si vyberete nebo vám bude přiděleno uživatelské jméno, heslo nebo jiný údaj jako součást našich bezpečnostních procedur, musíte s těmito údaji nakládat jako s důvěrnými a nesmíte je zveřejnit žádné jiné osobě nebo subjektu. Rovněž souhlasíte s tím, že je váš účet pouze vaším osobním účtem a že jej neposkytnete jiné osobě s přístupem ke Službě nebo jejím částem pomocí vašeho uživatelského jména, hesla nebo jiné bezpečnostní informace. Souhlasíte s tím, že nás budete okamžitě informovat o každém neoprávněném přístupu nebo použití vašeho uživatelského jména nebo hesla nebo jakémkoli narušení bezpečnosti. Rovněž souhlasíte s tím, že po ukončení každé relace ukončíte použití účtu. Zvláštní pozornost je nutno věnovat používání účtu z veřejných nebo sdílených počítačů, aby se zamezilo prohlížení nebo záznamu vašeho hesla nebo jiných osobních údajů jinými osobami.

Máme právo deaktivovat libovolné uživatelské jméno, heslo nebo jiný identifikační údaj, ať už byl vybraný vámi nebo přidělený námi, a to kdykoli a dle našeho vlastního uvážení, ať důvodně nebo bez důvodu, včetně našeho podezření na vaše porušení libovolného ustanovení těchto Podmínek použití.

 

Smlouva o přístupu k vysokorychlostnímu internetu

 

Předpokládá se, že budete používat internet s respektem, pozorností a odpovědností, a že budete respektovat práva ostatních uživatelů internetu. Předpokládáme, že máte základní znalosti o funkci internetu, typech všeobecně přijatelného používání internetu a typech jeho použití, kterým je nutno se vyhnout. Při rozhodování, co se považuje za přijatelné použití, je nejlepší rádce zdravý rozum. Používáním Služeb vyjadřujete souhlas s dodržováním Podmínek použití. Nepoužívejte Služby, pokud nesouhlasíte s Podmínkami použití. Službyvám poskytuje příslušný Hotel MO zajišťující přístup k vysokorychlostnímu internetu a společnost Guest-Tek (dále souhrnně jako „Poskytovatelé“).

 

Nedodržení pokynů uvedených v Podmínkách použití může mít za následek opatření v rozsahu od varování po odebrání výhod nebo ukončení přístupu ke Službám. Rozhodnutí zaměstnanců Poskytovatelů jsou konečná. Poskytovatelé mohou poskytnout potenciální porušení zákonů příslušným úřadům, mohou spolupracovat při vyšetřování při podezření na porušení trestního nebo občanského práva a budou spolupracovat s úřady, pokud je to vyžadováno zákonem či úředním nařízením nebo pokud je v ohrožení veřejná bezpečnost.

 

Při využívání Služby používáte internet na vlastní nebezpečí. Poskytovatelé neodpovídají za obsah internetu, který prohlížíte nebo za transakce či přenosy dat, které provádíte prostřednictvím Služeb.

 

Všeobecné použití

 

Služby zahrnují přístup k vysokorychlostními internetu z hotelových pokojů nebo společenských místností. Vaše používání Služeb se řídí obchodními podmínkami těchto Podmínek použití, které vám poskytují sadu pokynů, jež je nutné dodržovat při používání Služeb. Odpovídáte za to, že se budete vyhýbat zakázaným aktivitám.

 

Poskytovatelé v rámci běžné praxe aktivně nemonitorují aktivity osob využívajících Služby za účelem zajištění dodržování Podmínek použití nebo zákona uživateli. Pokud budou Poskytovatelé upozorněni na porušení nebo potenciální porušení Podmínek použití, přijmou veškerá opatření, která považují za nutná pro zamezení takového narušení, včetně zde popsaných akcí.

 

Během používání Služeb souhlasíte s tím, že uchováte jako důvěrné veškeré identifikační údaje vám přidělené, včetně jmen, hesel, adres IP, adres MAC a dalších ověřovacích metod.

 

Pokyny k použití

 

Dále je uveden seznam pokynů k používání Služeb. Tyto pokyny nejsou všeobsažným výčtem zakázaného chování.

 

Zneužití e-mailu a spam

 

Služby, které vám poskytují Poskytovatelé, mohou zahrnovat možnost odesílání a příjem elektronické pošty. Používání e-mailového účtu k odesílání nevyžádaných obchodních zpráv je zakázáno. Hromadné zprávy elektronické pošty nebo „e-mailové bombardování“ (odesílání hromadných nevyžádaných zpráv nebo úmyslné odesílání velmi velkých příloh jednomu příjemci) je zakázáno. Používání falešného záhlaví (adresy) elektronické pošty je rovněž zakázáno, bez ohledu na obchodní obsah. Použití elektronické pošty pro účely obtěžování nebo zastrašování dalších uživatelů je zakázáno.

 

Odesílání spamu, velkého počtu nevyžádaných obchodních e-mailových zpráv nebo nevyžádaných hromadných zpráv za účelem inzerce, nabídek, prodeje nebo nákupu zboží nebo služeb k libovolným obchodním nebo soukromým účelům je přísně zakázáno. V rámci opatření při stížnosti mohou Poskytovatelé určit z přijatých důkazů, zda patří určení příjemci do seznamu e-mailů přihlášených k odběru.

 

V zájmu udržení výkonu sítě nesmíte odesílat nepřiměřeně velké přílohy elektronických zpráv. Je zakázáno spouštět programy určené k potlačení časových prodlev při nečinnosti a udržovat otevřenou relaci SMTP.

 

Napomáhání porušení Podmínek použití

 

Je přísně zakázáno inzerovat, přenášet nebo jinak zpřístupňovat software, program, produkt nebo službu určenou k porušení nebo napomáhání porušení těchto Podmínek použití. To zahrnuje napomáhání rozesílání spamu, iniciaci používání příkazu ping, přehlcování sítě, bombardování e-mailem, útokům DoS a pirátství softwaru.

 

Nezákonná činnost a protiprávní chování

 

Jakákoli činnost v síti Poskytovatelů, která porušuje zákony státu nebo místní předpisy, znamená porušení Podmínek použití. Mezi zakázané činnosti patří mj.: přenos obscénního materiálu, záměrné šíření počítačových virů, získávání neoprávněného přístupu do soukromých sítí, účast v šíření pirátského softwaru, vedení nebo účast v nezákonných hazardních činnostech, napomáhání pyramidových systémů prostřednictvím e-mailu nebo internetových stránek, diskusních skupin, sítě Usenet, chatu nebo fór.

 

Je přísně zakázáno používat Služby způsobem, který znamená:

 

 • porušení pravidel, předpisů a zásad platných pro libovolnou síť, server, počítačovou databázi, web nebo ISP, k nimž přistupujete prostřednictvím Služeb;
 • porušení zákona, předpisu, dohody nebo tarifu;
 • porušení nebo narušení autorského práva třetí strany;
 • pomluvu, podvod, zlý úmysl, nemravnost, urážku nebo klam;
 • zneužití, poškození nebo pokus o zneužití nebo poškození nezletilých prostřednictvím jejich vystavení nevhodnému obsahu, vyžadování osobních identifikačních informací nebo podobným způsobem;
 • omezování nebo potlačení použití Služby jinou osobou nebo, dle našeho názoru, poškození hotelu MO nebo uživatelů Služby jejich vystavením libovolným povinnostem;
 • vyhrožování, obtěžování, zneužívání nebo zastrašování jiných osob;
 • poškození jména nebo pověsti Poskytovatelů, jejich partnerských nebo dceřiných společností;
 • vytváření nebo pokusy o využití názvu domény k pomluvám, podvodu, zlému úmyslu, nemravnosti, urážce nebo klamu, které poškozují jméno nebo pověst Poskytovatelů;
 • možné vypnutí, přetížení, poškození nebo nefunkčnost Služby nebo narušení použití Služby jinou stranou, včetně možnosti využívat činností prostřednictvím Služeb v reálném čase;
 • použití robotů, „pavouků“ nebo jiných automatických zařízení, zpracování nebo přístup ke Službě za libovolným účelem;
 • použití ručního postupu k monitorování nebo kopírování libovolného materiálu nebo k jinému neoprávněnému použití bez našeho předchozího písemného souhlasu;
 • použití libovolného zařízení, softwaru nebo programu narušujícího správnou funkci Služby;
 • zavádí viry, trojské koně, červy, logické bomby nebo jiný materiál se zlým úmyslem nebo se záměrem technologického poškozování;
 • pokus o získání neoprávněného přístupu k částem Služby, serveru, počítači nebo databázi připojené ke Službě, nebo o jejich narušení, poškození nebo rozložení;
 • jiný pokus o narušení správné funkce Služby. Poškození práv duševního vlastnictví.

 

Je zakázáno zpřístupňovat, zveřejňovat, odesílat, kopírovat, nahrávat, vyvěšovat, přenášet, reprodukovat, zcizovat nebo distribuovat informace, software nebo jiný materiál, který je chráněn autorským právem, obchodní značkou, patentem, obchodním tajemstvím nebo jiným typem práv duševního vlastnictví, zákonem o obchodní značce (podle práva na soukromí nebo zveřejňování) nebo jiným vlastnickým právem, pokud tato práva sami nevlastníte nebo nemáte veškeré nutné souhlasy k takové činnosti. Tento zákaz zahrnuje použití libovolného materiálu nebo informací obsahujících obrázky nebo fotografie zpřístupněné prostřednictvím Služeb.

 

Zprávy do systémů IRC a diskusních skupin a jejich zneužití

 

Přestože Poskytovatelé nenabízejí software nebo technickou podporu pro systémy Internet Relay Chat (IRC), můžete používat Služby pro připojení k serverům IRC a sítím udržovaným třetími stranami. Při používání těchto zařízení nezapomeňte, že jste hostem. Zvláště je důležité, abyste se nezapojovali do činností, které mohou narušovat přístup jiných osob do systémů IRC.

 

Nesmíte používat skripty nebo programy IRC, které narušují nebo znemožňují použití služby jinými uživateli na libovolném jiném serveru, hostitelském počítači, síti nebo kanálu.

 

Nesmíte se zapojovat do činnosti způsobujících obtěžování jiných uživatelů. To zahrnuje mj. „zaplavování“ (rychlé zadávání textu se záměrem poškodit službu), „flashing“ (poškození emulace terminálu), převzetí (takeover) (nesprávné dimenzování a zneužití práv obsluhy), pokusy o odesílání soukromých zpráv osobám, které si nepřejí je dostávat, pokusy o návrat na kanál po zákazu účasti v něm, a další rozvratné typy chování.

 

Nesmíte se vydávat za jiné uživatele. Použití přezdívky nemusí nutně představovat vydávání se za jinou osobu.

 

Nesmíte spouštět klony (více souběžných připojení IRC) a roboty.

 

Rovněž nesmíte zneužívat diskusní skupiny. Takové zneužití zahrnuje mj. tzv. scrolling (opakované zadávání buďto nesmyslných znaků, tří nebo více prázdných řádků, stejného textu třikrát nebo vícekrát nebo neustálé opakování textu v diskusní skupině).

 

Internetové stránky, zprávy v tematických skupinách newsgroups a uživatelských sítích a jejich zneužití

 

Služby vám poskytují přístup k miliónům webových stránek, tematických skupin a skupin Usenet (diskusních skupin). Tyto diskusní skupiny umožňují číst a zveřejňovat články na různá témata. Diskusní skupiny mohou být moderované nebo nemoderované. Diskusní skupiny mohou mít rovněž pravidla, která popisují, které zprávy jsou vhodné.

 

Zveřejnění obchodních zpráv v diskusní skupině je porušením Podmínek použití, pokud daná diskusní skupina nepovoluje obchodní zprávy ve svých pravidlech. Pokud nemůžete najít pravidla diskusní skupiny nebo pravidla neřeší obchodní zprávy, je nutné předpokládat, že obchodní zprávy nejsou v diskusní skupině vítány.

 

Zveřejnění článků mimo téma nebo článků, které se nevztahují k předmětu dané diskusní skupiny tak, jak je definován v pravidlech diskusní skupiny, není vítáno. Zveřejňování stejných zpráv ve více než pěti diskusních skupinách, zveřejňování za účelem vyhrožování, obtěžování nebo zastrašování uživatelů diskusních skupin a uvádění falešných informací v záhlaví zpráv diskusních skupin jsou rovněž zakázané činnosti.

 

Poskytovatelé necenzurují a nekontrolují obsah zveřejňovaný do diskusních skupin. Jako uživatel Služeb jste výhradně odpovědní za obsah, který zveřejňujete. Po oznámení, že určité zprávy porušují tyto zásady, zákony nebo obchodní známky nebo autorská práva jiných osob mohou Poskytovatelé dle vlastního uvážení odstranit porušující zprávy ze svých serverů.

 

Poskytovatelé si vyhrazují právo nepřijmout zprávy z diskusních skupin, o nichž je známo, že jejich obsah porušuje Podmínky použití.

 

Bezpečnost sítě a výpočetní techniky

 

Když se připojujete ke Službám získaným od poskytovatele, musíte zajistit veškerá nutná opatření pro správu používání osobní výpočetní techniky, včetně hardwaru, operačních systémů, aplikací, služeb a databáze („Výpočetní zařízení“).

 

Narušení bezpečnosti systému nebo sítě je zakázáno a může mít za následek trestní nebo občanskou odpovědnost. Poskytovatelé budou vyšetřovat incidenty obsahující takové narušení a v případě podezření na trestněprávní chování, budou spolupracovat s příslušnými orgány.

 

Příklady narušení bezpečnosti systému nebo sítě:

 

 • Nedostatečné zabezpečení vašeho systému proti zneužití. Odpovídáte za konfiguraci a zabezpečení vašeho výpočetního zařízení tak, aby předcházelo narušení poskytování služeb jiným zákazníkům. Pokud využijí vaše výpočetní zařízení nebo Služby neznámé třetí strany k nezákonnému šíření licencovaného softwaru, odpovídáte za ně vy. Je vaší povinností monitorovat používání vašeho výpočetního zařízení a této Služby. Příklady nezabezpečených služeb: brána SMTP relay, nesprávná konfigurace Proxy služeb SOCKS, PC Anywhere, SNMP, FTP, VNC a HTTP. Odpovídáte za přijmutí nápravných opatření ve vztahu k napadnutelným nebo zneužívaným systémům za účelem předcházení trvalého zneužívání. Je vaší odpovědností zajistit, aby vaše síť a počítač byly nakonfigurovány bezpečně. Nesmíte svou činností nebo nečinností umožnit jiným osobám používat vaši síť k nezákonným nebo nevhodným účelům nebo použít jiné rušivé, provokující nebo nezákonné chování, které je v rozporu s Podmínkami použití Služeb, které jste zakoupili;
 • Použití softwaru nebo zařízení, které umožňuje trvalé přihlášení výpočetního zařízení během neaktivity při používání Služeb;
 • Použití Služeb pro účely provozu serveru libovolného typu bez předchozího písemného souhlasu od Poskytovatelů;
 • Nahrávání nebo distribuce souborů obsahujících viry, trojské koně, červy, časované bomby, roboty rušení, narušené soubory nebo jiný podobný software nebo programy, které mohou poškodit provoz jiného počítače nebo vlastnictví jiných osob;
 • Hacking narušující bezpečnost počítačové sítě nebo přístup k účtu, který vám nepatří. To zahrnuje zejména neoprávněný
 • přístup k údajům, systémům nebo sítím a zařízením a jejich použití, včetně pokusů o sondování, skenování nebo testování zranitelnosti systému nebo sítě nebo narušení bezpečnosti nebo ověřovacích opatření bez výslovného pověření vlastníka systému nebo sítě;
 • Neoprávněné monitorování údajů nebo komunikace v síti nebo systému bez výslovného pověření vlastníka systému nebo sítě. To zahrnuje použití nástrojů typu sniffer nebo SNMP.

 

Další činnosti

 

Je zakázáno zapojovat se do jiné činnosti, zákonné či nezákonné, kterou Poskytovatelé určí dle vlastního uvážení, která by byla škodlivá pro hosty, provoz, pověst, dobré jméno nebo vztahy se zákazníky.

 

Monitorování a prosazování; ukončení

 

Máme právo na:

 

provedení akce v ohledu činnosti Uživatele, kterou považujeme za nutnou nebo vhodnou dle vlastního uvážení, včetně případů, kdy věříme, že taková činnost Uživatele porušuje Podmínky použití, právo na duševní vlastnictví nebo jiné právo libovolné osoby nebo subjektu, ohrožuje osobní bezpečnost uživatelů Služby nebo veřejnosti nebo může vytvářet odpovědnost pro Poskytovatele;

 

zveřejnění vaší identity a další údaje o vás třetí straně, která si stěžuje, že vámi zveřejněný materiál porušuje její práva, včetně práv na duševní vlastnictví nebo jejich právo na ochranu soukromí;

 

provedení příslušné zákonné opatření, mj. prosazování práva proti jakémukoli nezákonnému nebo neoprávněnému používání Služby;

 

ukončení nebo pozastavení vašeho přístupu ke Službě (nebo její části) z libovolného důvodu nebo bez důvodu, mj. pro porušení těchto Podmínek použití.

 

Bez omezení výše uvedeného máme plné právo spolupracovat s institucemi prosazujícími zákon nebo podle soudního rozhodnutí nebo žádosti o zveřejnění totožnosti nebo jiných údajů o osobách používajících Službu. ZPROŠŤUJETE ODPOVĚDNOSTI A BUDETE CHRÁNIT POSKYTOVATELE A JEHO PŘIDRUŽENÉ SPOLEČNOSTI, DRŽITELE LICENCE A POSKYTOVATELE SLUŽEB PŘED NÁROKY VYPLÝVAJÍCÍMI Z LIBOVOLNÉ AKCE PROVEDENÉ LIBOVOLNOU VÝŠE UVEDENOU STRANOU BĚHEM VYŠETŘOVÁNÍ NEBO NÁSLEDKEM VYŠETŘOVÁNÍ A Z AKCÍ PROVEDENÝCH V DŮSLEDKU VYŠETŘOVÁNÍ VEDENÝCH TAKOVÝMI STRANAMI NEBO ORGÁNY PROSAZUJÍCÍMI ZÁKONY.

 

Dále neodpovídáme za opatření nebo nečinnost ohledně přenosu, komunikací nebo obsahu poskytovaného libovolným uživatelem nebo třetí stranou. Neodpovídáme za provádění nebo neprovádění činností uvedených v této části.

 

Odmítnutí odpovědnosti

 

Jste srozuměni s tím, že nemůžeme ručit a neručíme za to, že soubory dostupné ke stažení z internetu nebo pomocí Služby budou bez virů nebo jiného škodlivého kódu. Odpovídáte za implementaci dostatečných postupů a kontrol, které uspokojí zvláštní požadavky na antivirovou ochranu a přesnost vstupu a výstupu dat a za používání externích prostředků mimo naši stránku pro případné obnovení jakýchkoli ztracených dat. NEODPOVÍDÁME ZA ŽÁDNOU ZTRÁTU NEBO ŠKODU ZPŮSOBENOU DISTRIBUCÍ ÚTOKU DOS, VIRY NEBO JINÝM TECHNOLOGICKY ŠKODLIVÝM MATERIÁLEM, KTERÝ MŮŽE INFIKOVAT VÁŠ POČÍTAČ, POČÍTAČOVÉ PROGRAMY, DATA NEBO JINÝ VLASTNÍ MATERIÁL NÁSLEDKEM POUŽÍVÁNÍ SLUŽEB NEBO POLOŽEK ZÍSKANÝCH POUŽITÍM SLUŽBY NEBO STAŽENÍM MATERIÁLU PROSTŘEDNICTVÍM SLUŽBY

 

SLUŽBU POUŽÍVÁTE NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ. SLUŽBA SE POSKYTUJE „JAK JE“ A „JAK SE DODÁVÁ“, BEZ JAKÝCHKOLI ZÁRUK, VÝSLOVNÝCH NEBO ODVOZENÝCH. POSKYTOVATELÉ ANI OSOBY SPOJENÉ S POSKYTOVATELI NEPOSKYTUJÍ ZÁRUKY NEBO UJIŠTĚNÍ OHLEDNĚ ÚPLNOSTI, BEZPEČNOSTI, SPOLEHLIVOSTI, KVALITY, PŘESNOSTI NEBO DOSTUPNOSTI SLUŽBY. BEZ OHLEDU NA VÝŠE UVEDENÉ NEPOSKYTUJÍ POSKYTOVATELÉ ANI OSOBY SPOJENÉ S POSKYTOVATELI UJIŠTĚNÍ NEBO ZÁRUKY O TOM, ŽE SLUŽBA, JEJÍ OBSAH NEBO POLOŽKY ZÍSKANÉ PROSTŘEDNICTVÍM SLUŽBY BUDOU PŘESNÉ, SPOLEHLIVÉ, BEZCHYBNÉ NEBO NEPŘERUŠENÉ, ŽE BUDOU VADY NAPRAVENY NEBO ŽE BUDOU SLUŽBY NEBO POLOŽKY ZÍSKANÉ PROSTŘEDNICTVÍM POUŽITÍ SLUŽEB JINAK SPLŇOVAT VAŠE POTŘEBY NEBO OČEKÁVÁNÍ.

 

HOTEL MO TÍMTO ODMÍTÁ VŠECHNY ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ NEBO ODVOZENÉ, ZÁKONNÉ NEBO JINÉ, VČETNĚ, MJ., ZÁRUKY OBCHODOVATELNOSTI, PATENTOVÉ ČISTOTY A VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL.

 

VÝŠE UVEDENÉ NEMÁ VLIV NA ZÁRUKY, KTERÉ NELZE VYLOUČIT NEBO OMEZIT V RÁMCI PLATNÝCH ZÁKONŮ.

 

Omezení odpovědnosti

 

POSKYTOVATELÉ NEODPOVÍDAJÍ ZA ŠKODY VZNIKLÉ NÁSLEDKEM POUŽÍVÁNÍ, ÚPRAV, PŘISPÍVÁNÍ, KOPÍROVÁNÍ, DISTRIBUCE NEBO STAHOVÁNÍ MATERIÁLU PROSTŘEDNICTVÍM SLUŽEB. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEODPOVÍDAJÍ POSKYTOVATELÉ ZA ŽÁDNÉ NEPŘÍMÉ, SANKČNÍ, ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY (VČETNĚ ZTRÁTY OBCHODU, PŘÍJMU, ZISKU, POUŽITÍ, DAT NEBO JINÝCH HOSPODÁŘSKÝCH VÝHOD), AŤ UŽ VZNIKNOU NA ZÁKLADĚ PORUŠENÍ SMLOUVY NEBO CIVILNÍHO DELIKTU, A TO ANI V PŘÍPADĚ, ŽE BYLI POSKYTOVATELÉ PŘEDTÍM INFORMOVÁNI O MOŽNOSTI TAKOVÝCH ŠKOD.

 

JSTE VÝHRADNĚ ODPOVĚDNÍ ZA ODPOVÍDAJÍCÍ OCHRANU A ZÁLOHOVÁNÍ DAT A ZAŘÍZENÍ POUŽÍVANÝCH V SOUVISLOSTI S WEBOVOU STRÁNKOU A NEBUDE NÁROKOVAT NA POSKYTOVATELI ŽÁDNOU ZTRÁTU DAT, ČAS OPAKOVANÉHO SPOUŠTĚNÍ, NEPŘESNÉHO VÝSTUPU, ZPOŽDĚNÍ PRACÍ NEBO ZISKU NÁSLEDKEM POUŽITÍ SLUŽEB.

 

SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE BUDETE CHRÁNIT POSKYTOVATELE, VČETNĚ JEJICH PŘIDRUŽENÝCH, MATEŘSKÝCH, DCEŘINÝCH A ZPROSTŘEDKUJÍCÍCH SPOLEČNOSTÍ, VEDOUCÍ PRACOVNÍKY, SPRÁVNÍ SPOLEČNOSTI, POSKYTOVATELE SLUŽEB A MANAŽERY, PŘED JAKÝMIKOLI NÁROKY NA ZÁKLADĚ POUŽÍVÁNÍ SLUŽEB, A ŽE SE S NIMI NEBUDETE SOUDIT V SOUVISLOSTI S TĚMITO NÁROKY.

 

Odškodnění

 

Souhlasíte s tím, že budete chránit, že odškodníte a že poskytnete náhradu škody za Hotel MO, jeho přidružené, mateřské, dceřiné společnosti, manažery, správní společnosti, zprostředkující společnosti, poskytovatele licencí a služeb a jejich vedoucí pracovníky, ředitele, zaměstnance, subdodavatele, zprostředkovatele, poskytovatele licencí, subdodavatele, nástupnické subjekty a nabyvatele práv a povinností vyplývajících z libovolných nároků, závazků, škod, rozsudků, náhrad, škod, nákladů nebo poplatků (včetně přiměřených právních poplatků) a vzniklých z porušení nebo ve vztahu k porušení Podmínek použití nebo k použití Služby, včetně, mj., použití Služby jinak než je výslovně povoleno v Podmínkách použití nebo použití libovolné informace získané prostřednictvím Služby

 

Časové omezení pro vznesení nároku

 

JAKÝKOLI DŮVOD ŽALOBY NEBO NÁROKU, KTERÝ BYSTE MOHLI VZNÉST NA ZÁKLADĚ NEBO VE VZTAHU K TĚMTO PODMÍNKÁM POUŽITÍ NEBO SLUŽBY MUSÍ BÝT VZNESEN DO JEDNOHO (1) ROKU PO VZNIKU TAKOVÉHO DŮVODU ŽALOBY, JINAK SE TAKOVÝ DŮVOD ŽALOBY NEBO NÁROKU NATRVALO ZAMÍTÁ.

 

Vzdání se práva a oddělitelnost

 

Jakékoli neuplatnění libovolné lhůty nebo podmínky stanovené výše v Podmínkách použití Hotelem MO, nelze považovat za další nebo pokračující neuplatnění takové nebo jiné lhůty nebo podmínky, a jakékoli neuplatnění práva nebo ustanovení Podmínek použití Hotelem MO nepředstavuje zřeknutí se takového práva nebo ustanovení do budoucna.

 

Pokud bude některé ustanovení Podmínek použití považováno z libovolného důvodu soudem nebo jiným tribunálem kompetentní jurisdikce za neplatné, nezákonné nebo nevynutitelné, použitelnost takovéhoto ustanovení bude eliminována nebo omezena na minimální možný rozsah tak, aby ostatní ustanovení Podmínek použití nadále platily v plném rozsahu a účinku.

 

Celá smlouva

 

Podmínky použití a Zásady ochrany osobních údajů tvoří výhradní a celou smlouvu mezi Vámi a Hotelem MO v souvislosti se Službou a nahrazují všechny předchozí a souběžné výklady, dohody, ujištění a záruky související se Službou, ať jsou psané nebo ústní.